Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Онлайн-проєкт Тетяни Бутурлим «Освітня батл-дипломатія: за лаштунками» (онлайн-курс, батл, конкурс відеороликів)

Мета: сприяти налагодженню взаємин між учасниками освітнього процесу; поглибити знання про батл та особливості його проведення; сформувати вміння відстоювати власну життєву позицію, ефективно вирішувати конфліктні ситуації; розвинути інформаційно-цифрові компетентності освітян.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Центр мовної та цифрової освіти "Школа успіху"

Розробники / розробниці програми:

Освітній центр "Школа успіху" (Тетяна Бутурулим)

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • цифрова компетентність
 • Інше: уміння вчитися впродовж життя

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Практичний психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Українська мова
 • Інше: Уміння бути учасником освітнього батлу

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Індивідуальні консультації (за потребою) в телеграмі.

ВІДЕОРЕКЛАМА: 

Перейти за покликанням ">
Перейти за покликанням ">

ЗРАЗОК ПРОГРАМИ КУРСУ:

Перейти за покликанням

ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ:

Перейти за покликанням

слухач / слухачка курсу дізнається про особливості побудови та проведення онлайн-батлу; усвідомить важливість досягнення консенсусу в конфліктній ситуації між учасниками освітнього процесу; удосконалить уміння відстоювати власну життєву позицію в конструктивній формі; навчиться генерувати римований батл-текст, наводити аргументи й контраргументи, мислити позитивно; розвине навички створення відеороликів із допомогою різних онлайн-сервісів; оволодіє навичками ораторського мистецтва.

Структура онлайн-проєкту: онлайн-курс + батл + конкурс комічних 5-хвилинних відеороликів про особливості підготовки вчителів / викладачів / представників адміністрації / практичних психологів до освітнього батлу (у неробочий час).

Переможці конкурсу отримають особливий подарунок від “Школи успіху” - сертифікат на онлайн-курс (30 год) чи 6 вебінарів (по 5 год).

Більш детьально на сайті ОЦ “Школа успіху”: Перейти за покликанням

18 жовтня - 18 листопада 2021 р.

 Уміння відстоювати власну позицію, наводити аргументи та контраргументи у формі батлу, навички створення відеороликів.