Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Українська мова: помічник кожному на щодень

Програма спрямована на удосконалення раніше набутих та набуття нових лінгвістичних, комунікативних, дискурсивних, соціокультурних компетенції, що забезпечують належний рівень щоденного та фахового спілкування педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників

Українська мова: помічник кожному на щодень

Розробники / розробниці програми:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Алла ЯРОВА, кандидат філологічних наук, доцент, медіаекспертка Інституту демократії Пилипа Орлика, лауреатка канадської премії Приятелів України, співавторка мовних передач на регіональному телебаченні

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Керівник виробничої (навчальної) практики
 • Майстер виробничого навчання
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Старший викладач
 • Старший вихователь
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Українська література
 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1. На шляху до комунікативної майстерності

    1.1.Поняття української мови.

    1.2. Основні закони й тенденції сучасного спілкування: як утримати комунікативну рівновагу.

    1.3. Вітаємося та прощаємося ґречно.

    1.4. Палітра українських звертань.

    1.5. Про кличний відмінок української мови. Правильне творення кличних форм.

    1.6. Говорімо вправно: більше чи понад? заспеціальністю чи зі спеціальності? їхній чи їх? коли не знаходиться?

    1.7. Українська орфоепічна автентика (голосні, дзвінкі приголосні, тверді шиплячі, г і ґ, дифтонги, явище мовної асиміляції: як із цим упоратися). Особливості українського наголосу. Говорімо вправно: маємо можливість чи змогу? навчальні чи учбові? те саме чи одне іте ж саме? незважаючи і не дивлячись.

    1.8. Позиційні чергування в українській мові (у/в, з/із/зі (зо), і/й та ін.).

2. Українська граматика на рівні «упевнений користувач».

     2.1. Кілька зауваг про історичні чергування голосних і приголосних у нашій мові.

     2.2. Дякуємо, висловлюємо прохання, перепрошуємо правильно.

     2.3. Ознаки та причини неуспішної мовної комунікації.

     2.4. Головне про рід, число й відмінок іменників.

     2.5. Говорімо вправно: чи піднімати питання? коли розв’язуємо, а коли вирішуємо? чи сьогоднішній день найкращий? про сполучні слова який, що, котрий, чий.

    2.6. Діалог і його організація. Правила для мовця. Правила для слухача.

    2.7. Ступенювання прикметників: уникаймо поширених помилок і плекаймо нормативне вживання прикметникових форм.

   2.8. Що треба знати про українські займенники?

   2.9. Майже все про числівник: правопис і відмінювання числівників; сполучення числівників з іменниками та прикметниками; сполуки, що позначають дати й час; правила записування словосполук із цифрами.

3. Українська граматика на рівні «упевнений користувач» - 2.

   3.1. Дієслово як центр української граматики: категорії дієслова.

   3.2. Форми дієслова: дієприкметник і дієприслівник. Безособові дієслова на -но, -то, зворотні дієслова.

   3.3. Особливості дієслівного керування: найуживаніші випадки.

   3.4. Говорімо вправно: разом з тим чи водночас? у якості чи як?  ми маємо, мусимо чи повинні? і про  складник.

   3.5. Зони функціонування українських прийменників і сполучників.

   3.6. Говорімо вправно: чи заключати договори? задопомогою чи з допомогою? коли дотримуємося, а коли притримуємося?

4. У центрі уваги – речення!

    4.1. Головне про український синтаксис.

    4 .2. Порядок слів у реченні.

    4.3. Дієслівність як ознака української мови.

    4.4. Перевага активних конструкцій над пасивними.

    4.5. Норми вживання безособових конструкцій на -но, -то.

    4.6. Приклади правильного вживання висловів ділової та фахової мови.

5. Сучасна пунктуаційна культура

    5.1. Кодифіковані розділові знаки.

    5.2. Некодифіковані розділові знаки.

    5.3. Про деякі труднощі при виборі розділових знаків.

    5.4. Новітні знаки для логічного і синтаксичного членування висловлювання.

 • розуміти основні лінгвістичні й комунікативні закономірності;
 • удосконалити мовні навички, що є запорукою правильного, продуктивного мислення;
 • ефективно передавати свої думки в письмових текстах і усних виступах;
 • знати орфоепічні й акцентуаційні літературні норми;
 • поглибити знання лексичних, граматичних, синтаксичних норм української літературної мови;
 • уміти семантично точно та стилістично доречно добирати мовні засоби відповідно до комунікативної ситуації;
 • володіти високою пунктуаційною культурою;
 • розуміти сучасні тенденції розвитку мовної та мовленнєвої компетенцій.