Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Створення сучасного розвивального середовища засобами коучингу.

Сприяти обистісному й професійному зростанню педагогічних працівників, стимулювати їх до активної, усвідомленої, цілеспрямованої діяльності, спрямованої на формування, розвиток, самоствердження учасників освітнього процесу як високо мотивованих, цілеспрямованих особистостей. Підтримувати їх намір неперервного самостійного розвитку й освіти. Сприяти усвідомленню й максимального розкриття та використання власного природного особистого та професійного потенціалу Сприяти органічному виходу за межі звичних переконань і стереотипів, що обмежують саморозвиток та самовдосконалення. Стимулювати використання коучингового підходу в професійній діяльності, особистому житті як ефективного інструменту сприяння підвищенню результативності, навчання і розвитку людини, як методу управління, взаємодії з людьми, способу мислення.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Перерва Валентина Іванівна, педагогиня, коучка

Розробники / розробниці програми:

Перерва Валентина Іванівна, фізична особа - підприємець

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вожатий
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Директор
 • Заступник директора
 • Концертмейстер
 • Логопед
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Соціальний педагог
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інноваційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Оволодіння компетентностями створення освітнього середовища, спрямованого на стимулювання самонавчання, самоусвідомлення, на розкриття внутрішнього потенціалу

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Послуги індивідуального, командного, групового коучингу

Програма складається із 4  модулів, логічно побудованих, орієнтованих як на особистий розвиток і трансформацію, так і на опанування ефективних сучасних технологій, інструментів, підходів.

Проходження курсу триватиме 3 місяці, враховує можливість помодульного проходження та помодульної оплати.

Модуль 1. Теоретико-пракчний. Основи коучингової комунікації із урахування особливостей освітнього процесу та сучасних викликів освіти. 

Тема 1. Про структуру курсу, умови та особливості його проходження. Встановлення домовленостей ефективної співпраці освіти дорослих. Особливості освіти сучасних дітей в умовах глобальних задач та викликів. (2 години)

Тема 2. Базові принципи коучингової комунікації. Учитель-коуч як рольова модель комунікації, стратегій проявів, моделей поведінки, звичок, уособлення мислення, орієнтованого на безперервний розвиток та зростання. (2 години)

Тема 3. Базові принципи коучингової комунікації. Коучингове мислення. (2 години)

Тема 4. Воркшоп а підсумками модулю. (1 година)

Модуль 2. Тренінговий модуль. Лайфхаки групової роботи в сучасному освітньому закладі.

Тема 1. Що треба знати про групову роботу із коучинговим підходом? Управління груповими процесами й динаміками. Модераторство групи. (2 години)

Тема 2. Мастермайнд як метод групової роботи, спрямований на створення середовища, що надихає, розвиває підтримує. (2 години)

Тема 3. Заняття - студія із розробки загальношкільного проєкту, що стимулює до саморозвитку, мотивує до активних дій усіх учасників освітнього процесу. (2 години)

Тема 4. Мастремайнд за запитами слухачів курсів. Практичне заняття по відпрацюванню набутих навичок. (1 година)

Модуль 3. Теоретико-практичний. Моделювання уроку із використанням коучингового підходу.

Тема 1. Моделювання уроку за структурою коучингової сесії (2 години). 

Тема 2. Набуття навичок рефлексивного коучингового діалогу із учасниками освітнього процесу. Використання відкритих питань як способу моделювання нових моделей поведінки й проявів, орієнтованих на навчання й розвиток.(2 години)

Тема 3. Практична робота в малих предметних групах: розробка системи уроків з використанням коучингового підходу. Майстерність зворотного зв'язку високої якості. (2 години)

Тема 4. Мастермайнд за запитами слухачів курсу. Відпрацювання навичок модерування групової роботи. (1 година)

Модуль 4. Теоретико-практичний. Коучинг команд. Як створювати потужні команди в освітньому закладі.

Тема 1. Комада. У чому її сила. Практичні інструменти командоутворення. Команди онлайн, що варто врахувати. (2 години)

Тема 2. Як провести стратегічну сесію на старті до актуальної мети. Підходи, інструменти, практика.(2 години)

Тема 3. Як провести діагностичну та підсумкову сесію із командою. Онлайн ресурси для відслідковування командного процесу та прогресу.(2 години)

Тема 4. Сертифікація. Презентація практичних напрацювань.(1 година)

 

1
Опануєте  коучинговий підхід в педагогічних ситуаціях, на уроках, у позаурочній діяльності, комунікації із всіма учасниками освітнього процесу, професійному й особистому житті через принципи й інструменти ефективної комунікації.
2
Опануєте ролі лідера-педагога-коуча, зможете застосувати  в роботі з усіма учасниками освітнього процесу.
3   
Отримаєте та відпрацюєте інструменти коучингу для особистого, професійного розвитку й зростання. Дізнаєтеся, як коучинг дозволяє поліпшити метапредметні і особистісні результати.
4
Удосконалите компетенції проектної роботи. Познайомитеся з алгоритмом створення мотиваційних та розвивальних загальношкільних проєктів. В форматі групової взаємодії через зворотний зв’язок високої якості розробите й протестуєте власний проєкт, спрямований на мотивацію до саморозвитку.
5
Опануєте сучасні ефективні формати групової й командної взаємодії, відпрацюєте на практиці навички їх проведення.
6
Познайомитеся із груповим й командним коучингом через найбільш ефективні формати взаємодії й інструменти.
 

Двічі на тиждень - орієнтовно понеділок, п'ятниця із 17:00.