Eng

Читання з розумінням

Метою програми є розвиток професійних компетентностей учителів щодо застосування у педагогічній практиці ефективних стратегій формування і розвитку читацької грамотності для успішного навчання, подальшої освіти, долучення до суспільно-громадського життя. Програма розроблена з урахуванням змісту, методів, форм і засобів національної системи освіти відповідно до Концепції „Нова українська школа”, цивілізаційних викликів ХХІ століття, з врахуванням результатів міжнародного дослідження якості освіти PISA. Виникнення нового соціального замовлення на формування читацької грамотності для подальшої навчальної та професійної діяльності зумовлює необхідність усвідомлення нового місця читання в українській школі.

Подати заявку
Читання з розумінням
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Читання з розумінням
Розробники / розробниці програми: Ладані Ольга Василівна, учителька зарубіжної літератури ліцею „Ерудит” Великоберезнянської селищної ради Закарпатської області; Савко Оксана Володимирівна, директорка Дубриницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубриницької сільської ради Закарпатської області, учителька історії.
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність
Форма підвищення кваліфікації:
 • Інше
Види підвищення кваліфікації:
 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Усі
Перелік загальних компетентностей:
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Підприємницька компетентність
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: Предметно-методична компетентність
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Надання індивідуальних відео-консультацій, консультанцій через електронну пошту та соціальні мережі. Після завершення курсу учасники отримають доступ до електронного робочого зошита-посібника „Стратегії читання з розумінням”, відеофайлів курсу.

Модуль 1. Вступ, або чому необхідні стратегії читання з розумінням?

1.1.Читання та освіта в інформаційному суспільстві. Читацька грамотність як універсальна навчальна дія, навичка особистісного й професійного розвитку впродовж життя. Міжнародні дослідження PISA як орієнтир формування читацької грамотності.

1.2. Текст. Робота з текстом: знаходження інформації, розуміння тексту, оцінювання та його осмислювання. 

1.3. Читання з розумінням як процес  осягнення читачем  ціннісно-смислових аспектів тексту. Роль графічних організаторів. 

Модуль 2. Стратегії читання з розумінням. 

2.1. Тексти для особистих цілей. 

 • Стратегії роботи з художніми текстами, біографіями та інформаційними текстами, які призначенні для задоволення цікавості, а також для дозвілля, особистими листами, миттєвими повідомленнями.

2.2. Тексти для суспільних цілей. 

 • Стратегії текстової діяльності в роботі з офіційними документами, інформацією про суспільні події, форуми, новинними веб-сайтами, оголошеннями. 

2. 3. Тексти для освітніх цілей.

 • Освітнє читання: робота з текстами, створеними спеціально з навчальною метою.

2. 4. Тексти для професійних цілей

 • Різновиди текстів з професійного життя та способи роботи з ними.

Модуль 3. Рефлексивно-аналітичний.

3.1 „Профіль” педагога, який навчає читанню з розумінням. Власний педагогічний та навчальний стиль. Як це допомогло під час навчання?

3.2. Bookbox робочих матеріалів.

3.3. Win-Win: наші результати.

Учасники та учасниці:

 • знають про сучасні підходи до  формування читацької грамотності;
 • орієнтуються у виборі та застосовують  сучасні  стратегії формування читацької грамотності;
 • розвивають власне критичне мислення;
 • здійснюють рефлексія власної педагогічної практики, прагнуть до постійного професійного саморозвитку

Проходження курсу триватиме  6  тижнів (1 раз в тиждень), враховує можливість відвідування занять за окремими модулями/заняттями.

 

Безперервно

 • розвиток професійних компетентностей: знання навчального предмета, фахових методик, технологій;
 • формування у здобувачів освіти спільних вмінь для ключових компетентностей;
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти, основи андрагогіки;
 • мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність