Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Практичний курс: "Лабіринтами мозку: від отримання інформації до усвідомлених знань"

Розвиток когнітивних навичок за допомогою мультифункціональних аркушів. Когнітивні навички (або пізнавальні здібності) дозволяють мозку обробляти сенсорну інформацію, яка надходить до нього. Вони поєднують у собі вміння робити оцінку та прогноз, пригадувати досвід,зберігати інформацію, порівнювати та визначати послідовність дій. Когнітивні навички є частково вродженими, але їх основна частина набувається. Якщо вони не розвинені від природи, то з часом формується когнітивна недостатність, яка зменшує ефективність навчання. Когнітивні навички покращуються у результаті правильно організованого освітнього процесу. Якщо вони слабкі - можна розвинути, а нормальні – зробити ще кращими, тим самим полегшуючи процес навчання та підвищуючи його ефективність .

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Зінаїда Ворона

Розробники / розробниці програми:

Зінаїда Ворона

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Дошкільна освіта
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (іспанська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Іноземна мова (французька)
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Польська мова
 • Початкова школа
 • Природознавство
 • Українська мова
 • Фізика
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.2. Здатність забезпечувати (за потреби) здобуття учнями освіти з урахуванням особливостей мовного середовища в закладі освіти (мова відповідного корінного народу або національної меншини України)
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Група у Facebook або Телеграм-канал

Модуль 1. Функціонування мозку у процесі навчання

 • Особливості діяльності дитячого мозку
 • Шляхи надходження інформації у мозок
 • Хибні стереотипи у навчанні
 • Розвиток уваги

Модуль 2. Пам’ять

 • Види пам’яті
 • Кодування інформації
 • Консолідація інформації
 • Діставання інформації з пам’яті
 • Правильне та неправильне тестування
 • Генерування інформації
 • Мнемотехніки    

Модуль 3. Мультифункціональні аркуші (МФА)

 • Що таке МФА
 • Для чого і як їх використовувати

Модуль 4. Рефлексія навчального курсу

 • Нейроруханки та їх використання
 • Презентація власних розробок

Розробка мультифункціональних аркушів відповідно до потреб класу та навчального предмету.

Опанування різних методик для формування та розвитку когнітивних навичок у дітей. 

 

Сертифікат підвищення кваліфікації видається після презентації власної розробки за матеріалами курсу.

Навчання розпочинається після формування групи