Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Головоломки - шанс зацікавити математикою

Під час курсу буде розкрито практичне застосування різних видів головоломок при навчанні математиці. Буде запропоновано розробки комплектів завдань від простих до складніших та рекомендації щодо форм роботи з ними. Метою курсу є «озброєння» вчителів математики, керівників гуртків та освітніх центрів дієвим інструментами для пізнавальної мотивації учнів та підвищення їх інтересу до вивчення математики.

Головоломки - шанс зацікавити математикою

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Олена Бігдан

Розробники / розробниці програми:

Бігдан Олена Миколаївна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Керівник гуртка

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Математична компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Модуль 1. Інформаційно-мотиваційний (1 год)
Історія головоломок, їх класифікація. Досвід використання головоломок в навчальному процесі та обгрунтування доцільності такої методики.

Модуль 2. Практикум (6 год)
Демонстрація практичних кейсів використання різних видів головоломок з прикладами завдань для кожного виду за рівнями складності. Методичні рекомендації по формату проведення занять із посиланнями на теми шкільного курсу математики, відповідно до виду головоломки. 

Модуль 3. Самостійна робота (3 год)
Створення власного практичного кейсу для ознайомлення учнів з певною головоломкою.

Модуль 4. Рефлексія (2 год)
Ярмарка ідей запропонованих при створені власних кейсів. 

     

Учасники/ці 

-розширять знання з історії головоломок та їхньої класифікації,

-опанують можливі формати проведення занять з використанням головоломок,

-створять власний практичний кейс для навчання математиці з використаннмя головоломок.