Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Проєктна академія доброчесного партнерства: життєціннісні орієнтири в НУШ

Мотивувати учасників/учасниць освітнього процесу різновікових категорій до партнерської взаємодії, до міжкультурної самоосвіти; до спільної проєктної діяльності різногалузевого спрямування (локальної, національної/загальнодержавної, міжнародної) й створення онлайн-пулу (товариства) однодумців/однодумок. Вони сформують / вдосконалять такі навички: - створення освітніх проєктів різних видів (короткотривалих, довготривалих; локальних (у межах уроку, класу, закладу, населеного пункту) національних, міжнародних); - знаходити партнерів/партнерок для реалізації проєкту; - досягати проєктної результативності; - популяризувати, оприлюднити результати; - грамотно робити покликання на використаний матеріал - дотримуватися академічної доброчесності.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Півторак Віталій Романович

Розробники / розробниці програми:

Півторак Віталій, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, керівник гуртка мовно-літературної творчості Івано-Франківського обласного відділення МАН, тренер-експерт із громадянської освіти, кліматичної освіти, з інституційного аудиту, експерт "Всеукраїнської школи онлайн"..

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Фінансова грамотність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Технології
 • Українська література
 • Українська мова
 • Інше: Проєктний дизайн

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.3. Здатність забезпечувати навчання учнів іноземній мові та спілкуватися іноземною мовою у професійному колі (для вчителів іноземної мови)
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Представлення підсумкових програмних результатів різновікової кооперативної праці за увесь навчальний рік за участю всіх команд у складі учителів/учительок, їхніх учнів/учениць і батьків (за бажанням), котрі виявляться найкреативнішими під часкожної завершальної курсової презентації практичної частини, - офлайн (за форс-мажорних обставин - онлайн) у Міжнародній літній школі лідерів Батьківщинознавства й демократії “Орлиний дух Карпат” (для детального уявлення про цей захід перегляньте відеоматеріали: 1. Kalush Grammar School. International Summer School [Відео]. [Електронний ресурс] : Режим доступу: Перейти за покликанням 2. lSS Kalush Grammar School 2016 [Відео]. [Електронний ресурс] : Режим доступу: Перейти за покликанням 3. “Світовид”. Міжнародні обшири співіснування Калуської гімназії [Відео]. [Електронний ресурс] : Режим доступу: Перейти за покликанням ) із постійним менторством (супровід навчальних дій досвідченим координатором/координаторкою програми).

Модуль 1. Траєкторія СОНЦЯ ЛЮБОВІ в особистісно-педагогічному леті щодення: НУШ і життєві ціннісні орієнтири

 • Вхідне анкетування
 • Що і як у навчальному щоденні роблю по-своєму? Чому? Як? Для чого? А ви?
 • Чи можна, рухаючись шляхом поступового удосконалення звичної педагогічної технології, домогтися її повної відповідності сучасним вимогам і кращим світовим стандартам? (І. Підласий)
 • Чи підходять для української дійсності чужоземні ідеали, традиції, способи життя й виховання? (І. Підласий)
 • Які компетентності НУШ і що потрібно в житті кожному/кожній? 
 • Як стати натхненником/натхненницею новошкілля (компетентнісний підхід, технологія партнерства)?
 • Як чотирьом суб’єктам “чотирикутника партнерства” (учням, учителям, батькам, громаді) досягти мети Нової української школи?
 • Чому навчимося за допомогою ФОРМУЛИ МАЙБУТНОСТИ 2Ух(Д+МП)=ДГ: мотиваційні штурханці самоусвідомлення, самонавчання, самозростання – на часі

Модуль 2. Урок метелика: компетентності на щодень

 • Притчеві істини (“Урок Метелика. Головний закон успіху” [Текст]. [Електронний ресурс] : Режим доступу: Перейти за покликанням
 • Компетенції та компетентності: де камінь спотикання; що важливіше для моменту життєвого осяяння?
 • Компетентності НУШ і ті, що потрібні для культури демократії (КД): спільне й відмінне
 • “Амплітуда коливань власної температури” компетентностей НУШ і для КД? Чому?
 • Проміжне тематичне тестування

Модуль 3. DO UT DES / Даю, щоб ти дав/дала (формула римського права): розставляємо пріоритети

Модуль 3.1. Педагогіка партнерства” як технологія (за І. Підласим й іншими педагогічними джерелами) та стиль життя: відсебеційний контекст

 • Точка перетину можливостей і взаємовигод у “чотирикутнику” співмрій, співдій, співіснування
 • Лідерські, соціальні та громадянські компетентності: що це таке і чи потрібне в проєктуванні, для чого?

Модуль 3.2. Мріємо – діємо: як організувати спільну освітню справу

 • Що/хто важливіший для народження ідеї: курка чи яйце/батьки, вчительство, громадськість чи учнівство? (мотиваційна гра “Узи співпраці”)
 • SMART-“народження”: від ідеї до мети (оцінюємо доречність її вибору)
 • “Виводимо в люди” ідею:  покрокові дії для опису проєктної освітньої ідеї (Алгоритм (кроки) реалізації проєкту)
 • Домашнє завдання? Так! Командне (на вибір учасників/учасниць “дуетний” - учительство/учнівство; “тріо” - учнівство/учительство/батьки; “квартет”-”чотирикутник” -  учнівство/учительство, представники батьків, представники громади) алгоритму (кроків) реалізації проєкту (опис ідеї)
 • Проміжне тематичне тестування

Модуль 4. Ipso facto / Силою самого факту. Інтелектуальна власність: що це? Академічна доброчесність: мірило освітнього щодення й пошуково-аналітичного проєктування (робіт за вимогами МАН)

 • Як Ви розумієте термін “академічна доброчесність”?
 • Офіційна дефініція (нормативно-правова)
 • Яке розуміння терміну автором курсу
 • Проєктні грані дотримання академічної доброчесності
 • Яка роль бібліографії в дотриманні академічної доброчесності через проєктну діяльність у щодення?
 • Бібліографічна міні-майстерня
 • Ази дослідницьких учнівських проєктів (за вимогами МАН)
 • Проміжне тематичне тестування
 • Домашнє завдання?.. Так!

………….

Модуль 5. Ключові компетентності та підвалини міжкультурної освіти (за “Освітньою збіркою “Усі різні - усі рівні”)

 • Виклики, проблеми та їх причини
 • Зрозуміти відмінність та дискримінацію
 • Міжкультурна освіта: позитивний підхід до відмінностей
 • Вправи, методи та ресурси
 • Відсебеційні історії міжнародности (ГО “Європейський діалог-Литва”, Кшижова - Блоссіні - Мюнхен - Грудзьондз, Культурний центр Британської ради в Україні “Навчаємося разом / Connenting Classrooms”, стамбул, Сербія, Словенія та ін.)
 • Проміжне тематичне тестування

Модуль 6.  A priori?.. A posteriori! / Лише теоретично?.. Практично здобуваймо знання! Мастермайнд із проєктного моделювання  (за напрямками: локальні, пошуково-аналітичні (за вимогами МАН), національні (міжрегіональні), міжнародні)

 • Зразки проєктних алгоритмів
 • Створення міжрегіональних, міжнародних проєктів
 • Платформа Комісії Ради Європи “ETwinning Plus” - стартовий майданчик міжнародного проєктування (Майстерня)

Модуль 7. Carpe diem / Лови мить. Насолоджуйся моментом!

Проєктне бієнале (представлення курсового практикування)

 • Представлення програмних практичних результатів різновікової кооперативної праці
 • Підсумкове тестування
 
 •  створюємо освітні проєкти різних видів (короткотривалі, довготривалі; локальні (у межах уроку, класу, закладу, населеного пункту) національні, міжнародні) за допомогою різних інструментів, платформ, особистої комунікативності;
 • знаємо, де, як шукати партнерські кола з освітніх закладів, неурядових організацій інших країн і знаходимо їх для реалізації проєктів - досягаємо проєктної результативності;
 • популяризуємо, оприлюднюємо результати проєктної діяльності (PR-кампанія в дії);
 • грамотно й доречно робимо покликання щодо матеріалів, котрі використовували, - дотримуємося академічної доброчесності, усвідомлено й аргументовано пояснюємо іншим про важливість дотримання авторського права повсякденно.

 

 1. Залучення колег/колежанок іноземних держав, їхніх вихованців/вихованок та батьків до участі в програмній і позапрограмній діяльності цього курсу. 
 2. Створення онлайн-пулу (товариства) однодумців/однодумок “Відсебеційники/відсебеційниці ПЛЮС (Практикуючі Людинолюбство Юрмівники/юрмівниці  СпільномрійникиСпільномрійниці (від “юрма, юрмитися” – “згуртовані/громада”, “зібрані докупи/згромаджені”) / “Vidsebetsiynyky|vidsebetsiynyky PLUS” (чи ту, яка визріє в товаристві активних учасників/учасничок курсу упродовж 1-го навчального року). 

Початок роботи кожної нової групи - навчального потоку - учасників/учасниць курсу -  

 • кожна третя п'ятниця місяців жовтня, грудня, лютого, квітня. 

Кінець роботи кожної нової групи учасників/учасниць курсу - 

 • .кожна перша неділя наступного місяця (листопад, січень. березень, травень).

2-ий потік у зв'язку зі святкуванням Нового року й Різдва та 4-ий - під час Великодня й державних вихідних буде дещо модифікований. Основні навчальні дні курсу - п'ятниця, субота, неділя. В останню п'ятницю за програмою курсу - групова самопідготовка й консультування.

Модуль/Тема1-ий потік2-ий потік3-ій потік4-ий потік

Модуль 1. Траєкторія СОНЦЯ ЛЮБОВІ в особистісно-педагогічному леті щодення: НУШ і життєві ціннісні орієнтири

 • Вхідне анкетування
 • Що і як у навчальному щоденні роблю по-своєму? Чому? Як? Для чого? А ви?
 • Чи можна, рухаючись шляхом поступового удосконалення звичної педагогічної технології, домогтися її повної відповідності сучасним вимогам і кращим світовим стандартам? (І. Підласий)
 • Чи підходять для української дійсності чужоземні ідеали, традиції, способи життя й виховання? (І. Підласий)
 • Які компетентності НУШ і що потрібно в житті кожному/кожній? 
 • Як стати натхненником/натхненницею новошкілля (компетентнісний підхід, технологія партнерства)?
 • Як чотирьом суб’єктам “чотирикутника партнерства” (учням, учителям, батькам, громаді) досягти мети Нової української школи?

Чому навчимося за допомогою ФОРМУЛИ МАЙБУТНОСТИ 2Ух(Д+МП)=ДГ: мотивуючі штурханці самоусвідомлення, самонавчання, самозростання – на часі

15/10,

 

 

 

 

16/10

17/12,

 

 

 

 

18/12

18/02

 

 

 

 

19/02

15/04

 

 

 

 

16/04

Модуль 2. Урок метелика: компетентності на щодень

 • Притчеві істини (“Урок Метелика. Головний закон успіху” [Текст]. [Електронний ресурс] : Режим доступу: Перейти за покликанням
 • Компетенції та компетентності: де камінь спотикання; що важливіше для моменту життєвого осяяння?
 • Компетентності НУШ і ті, що потрібні для культури демократії (КД): спільне й відмінне
 • “Амплітуда коливань власної температури” компетентностей НУШ і для КД? Чому?
 • Проміжне тематичне тестування

17/10,

22/10,

23/10

19/12,

24/12,

25/12

20/02

25/02

26/02

17/04

22/04

26/04

Модуль 3. DO UT DES / Даю, щоб ти дав (формула римського права): розставляємо пріоритети

Модуль 3.1. Педагогіка партнерства” як технологія (за І. Підласим й іншими педагогічними джерелами) та стиль життя: відсебеційний контекст

 • Точка перетину можливостей і взаємовигод у “чотирикутнику” співмрій, співдій, співіснування
 • Лідерські, соціальні та громадянські компетентності: що це таке і чи потрібне в проєктуванні, для чого? 

Модуль 3.2. Мріємо – діємо: як організувати спільну освітню справу

 • Що/хто важливіший для народження ідеї: курка чи яйце/батьки, вчительство, громадськість чи учнівство? (мотиваційна гра “Узи співпраці”)
 • SMART-“народження”: від ідеї до мети (оцінюємо доречність її вибору)
 • “Виводимо в люди” ідею:  покрокові дії для опису проєктної освітньої ідеї (Алгоритм (кроки) реалізації проєкту)
 • Домашнє завдання? Так! Командне (на вибір учасників/учасниць “дуетний” - учительство/учнівство; “тріо” - учнівство/учительство/батьки; “квартет”-”чотирикутник” -  учнівство/учительство, представники батьків, представники громади) алгоритму (кроків) реалізації проєкту (опис ідеї)
 • Проміжне тематичне тестування

24/10

 

 

 

 

 

 

 

29/10

30/10

 

 

26/12

 

 

 

 

 

02/01

03/01

27/02

 

 

 

 

 

04/03

05/03

27/04

 

 

 

 

 

30/04

06/05

Модуль 4. Ipso facto / Силою самого факту. Інтелектуальна власність: що це? Академічна доброчесність: мірило освітнього щодення й пошуково-аналітичного проєктування (робіт за вимогами МАН)

 • Як Ви розумієте термін “академічна доброчесність”?
 • Офіційна дефініція (нормативно-правова)
 • Яке розуміння терміну автором курсу
 • Проєктні грані дотримання академічної доброчесності
 • Яка роль бібліографії в дотриманні академічної доброчесності через проєктну діяльність у щодення?
 • Бібліографічна міні-майстерня
 • Ази дослідницьких учнівських проєктів (за вимогами МАН)
 • Проміжне тематичне тестування
 • Домашнє завдання?.. Так!
31/1004/0106/0307/05

Модуль 5. Ключові компетентності та підвалини міжкультурної освіти (за “Освітньою збіркою “Усі різні - усі рівні”)

 • Виклики, проблеми та їх причини
 • Зрозуміти відмінність та дискримінацію
 • Міжкультурна освіта: позитивний підхід до відмінностей
 • Вправи, методи та ресурси
 • Відсебеційні історії міжнародности (ГО “Європейський діалог-Литва”, Кшижова - Блоссіні - Мюнхен - Грудзьондз, Культурний центр Британської ради в Україні “Навчаємося разом / Connenting Classrooms”, стамбул, Сербія, Словенія та ін.)
 • Проміжне тематичне тестування

05/11,

06/11

05/01

09/01

11/03

12/03

08/05

13/05

Модуль 6.  A priori?.. A posteriori! / Лише теоретично?.. Практично здобуваймо знання! Мастермайнд із проєктного моделювання  (за напрямками: локальні, пошуково-аналітичні (за вимогами МАН), національні (міжрегіональні), міжнародні)

 • Зразки проєктних алгоритмів 
 • Створення міжрегіональних, міжнародних проєктів
 • Платформа Комісії Ради Європи “ETwinning Plus” - стартовий майданчик міжнародного проєктування (Майстерня)
07/1114/0113/0314/05

Модуль 7. Carpe diem / Лови мить. Насолоджуйся моментом!

Проєктне бієнале (представлення курсового практикування)

 • Представлення програмних практичних результатів різновікової кооперативної праці
 • Підсумкове тестування

13/11,

14/11

 

15/01

16/01

19/03

20/03

15/05

20/05

     

Професійно-педагогічна компетентність ― застосування інтерактивних педагогічних технологій і сучасних педагогічних методик, тренінгових і дослідницьких форм роботи, роботи в малих групах, кооперативного навчання; • соціальні та громадянські компетентності ― уміння та ставлення, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, з усвідомленням рівних прав і можливостей; • підприємницька компетентність ― вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя, а також застосування проєктного підходу задля розвитку ключових компетентностей; • предметно-методична компетентність – формування та розвиток в учнів ключових компетентностей та умінь, спільних для всіх компетентностей; • емоційно-етична компетентність – здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти у учасниками освітнього процесу; • компетентність педагогічного партнерства – здатність до суб’єкт-об’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі із залученням батьків на засадах партнерства; • компетентність безперервний професійний розвиток – здатність використовувати інновації у професійній діяльності.