Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Вивчай, міркуй, питай (ефективність запитань)

Навчити розрізняти і формулювати різні типи запитань, створювати ситуацію «розумного незнання».

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Ратушняк Олександр Михайлович

Розробники / розробниці програми:

Ратушняк Олександр Михайлович

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта
 • Зарубіжна література
 • Українська література

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності

Можливість консультацій в індивідуальному порядку.

Зворотній зв'язок.

Питання як спосіб пізнання світу. 

Актуальність запитань. Мотивація. 

Класифікація запитань. Види запитань. 

Система запитань.

Способи постановки запитань.

Ситуація «розумного незнання».

 

 

Сформульовано вміння виокремлювати різні типи запитань, з'ясовано, якими вони бувають, коли і навіщо потрібно їх ставити.

Удосконалено навички постановки запитань репродуктивного та евристичного характеру, що сприяє розвитку критичного мислення.

 

Розвиток критичного мислення.

Постановка запитань репродуктивного та евристичного характеру.

Створення діалогу на уроці.

Розвиток інтерпретаційної компетентності.