Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

НУШ: оновлений урок у коучинговому форматі

Занурення учасників навчання до основ педагогічного коучингу через вивчення коучингових компетенцій, опанування базовими навичками використання коучингових інструментів на уроці, що сприятиме поліпшенню якості організації освітнього процесу в Новій українській школі, професійному зростанню учительства та особистісному розвитку учнівства.

НУШ: оновлений урок у коучинговому форматі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Академія коучингової компетентності

Розробники / розробниці програми:

Кубатко Людмила Іванівна, учитель, професійний коуч. Орловська Руслана Володимирівна, засновниця і керівниця Академії коучингової компетентності, PCC ICF

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Заступник директора
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Коучингові компетенції

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби
 • Можливість продовження навчання за іншими програмами Академії коучингової компетентності.
 • Індивідуальне консультування з питань практичного втілення набутих знань, умінь та навичок.
 • Коучинговий супровід за замовленням.

Тематичний план програми

Зміст програмиВебінариПрактична роботаСамостійна робота
1Тема 1.  Нові технології у сучасній педагогіці: коучинговий підхід211
Що таке коучинг.
Як коучинг сприяє всебічному розвиткові особистості.
Коучингові компетенції.
Порівняльний аналіз коучингової сесії з уроком: спільне і відмінне.
2Тема 2. Усвідомленість: мета, відповідальність учасників освітнього процесу.332
Мета і очікуваний результат. Необхідність бачення кінцевого результату на кожному уроці.
Критерії результату. 
Створення домовленостей стосовно результата уроку.
Велика і мала мета для різних вікових категорій учнів.
Визначення та усвідомлення мети на кожному уроці. Мета з урока в урок. 
Провідні види діяльності через призму мети та бачення кінцевого результату.
3Тема3. Ефективна комунікація на уроці: засади, види методи.1,51,52
Коучингові компетенції для ефективної комунікації.
Вербальна і невербальна комунікація.
Використання різних форм комунікації в освітньому процесі.
4Тема 4. Емоційна компетентність: від учителя до учня і навпаки (звʼязок  учителя і учня).1,51,51
Вміння керувати своїми емоціями та розпізнавати їх в інших.
Вміння працювати з потоком інформації, що надходить від учнів.
5Тема 5. Рефлексія та саморефлексія: гнучкість та адаптивність учасників освітнього процесу.111
6Тема 6. НУШ: урок у коучинговому форматі. Структура, особливості, критерії успішності. 12
Систематизація отриманих знань. Підготовка до пітчингу.
7Пітчинг на тему: новий урок у новій українській школі. 3 
 Підсумкове заняття.   

Учасники та учасниці зрозуміють спільні та відмінні риси класичного та педагогічного коучингу, досліджуватимуть чинні професійні стандарти та вплив коучингових компетенцій на світогляд сучасного вчителя.

Сформують та вдосконалять навички ефективної комунікації, активного слухання, повної присутності , побудови власної професійної траєкторії розвитку та супроводу особистісного розвитку кожного учня.

Оволодіють коучинговими інструментами для розбудови власної результативної методики викладання навчальних дисциплін.

Зроблять висновки щодо необхідності  змін у підходах до освітнього процесу та зможуть реалізовувати завдання, закладені в Концепції  Нової української школи, спираючись на коуч-компетентний підхід .

Програми здійснюється шляхом індивідуального супроводу кожного/-ої учасника/-иці  навчання шляхом спільного аналізу результатів самостійної роботи, надання зворотного зв'язку та, за запитом, індивідуальних консультацій.

Загальна тривалість програми 7 тижнів. 

 21 година онлайн-зустрічей та 9 годин самостійної роботи.

Заняття проходитимуть щосереди з 18.30 до 20.00 та щосуботи з 18.00 до 19.30

Перше онлайн заняття 12.02.2022, останнє заняття 30.03.2022.

Час на виконання самостійної роботи визначається індивідуально особами, що навчаються.