Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Методична робота в коучинговому форматі

Оволодіння новими підходами та інструментами методичної роботи у коучинговому форматі, що сприяють позитивному підкріпленню та супроводу професійної діяльності педагогічних працівників.

Методична робота в коучинговому форматі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Академія коучингової компетентності

Розробники / розробниці програми:

Дегтярьова Оксана Анатоліївна, учитель, магістр державного управління, професійний коуч Орловська Руслана Володимирівна, засновниця і керівниця Академії коучингової компетеності, PCC ICF

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • Інше: коучингова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше: Онлайн. Вебінари в Zoom

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Заступник директора
 • Консультант
 • Методист
 • Педагог-організатор

Перелік загальних компетентностей:

 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: методична компетентність

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Можливість продовження навчання за іншими програмами Академії коучингової компетентності.
 • Індивідуальне консультування з питань практичного втілення набутих знань, умінь та навичок.
 • Коучинговий супровід за замовленням.

рограма передбачає відвідування учасницями і учасниками онлайн-зустрічей:

 • лекцій (Л);
 • практичних занять (П);
 • самостійну роботу, спрямовану на відпрацювання навичок коучингового підходу (С).

Тематичний план передбачає опанування таких тем у межах програми (год.):

Зміст програмиЛПС
1

Тема 1. Вступ. Методична робота через призму педагогічного коучингу.

Знайомство учасників навчання. Очікування. 

Запит на коло проблемних питань. 

Коучинг. Педагогічний коучинг. Основи андрагогіки. Коучинговий підхід. Основні принципи і правила взаємодії у коучинговому форматі. 

 

2 год.

 

2 год. 
2

Тема 2. Засади коучингового підходу в організації методичної роботи.

Створення ситуації довіри. 

Партнерство. Усвідомлення і сприйняття цінностей та інтересів.

Основи ефективної комунікації.

Педагогічні інструменти коучингового підходу для визначення зон професійного зростання. 

2 год.2 год.1 год.
3

Тема 3. Траєкторія професійного зростання педагога: від точки відправки до горизонту.

Усвідомлення власних надбань та розуміння зони професійного розвитку. 

Самооцінювання зон професійного зростання. 

Виклики. Визначення цілей професійного розвитку. 

Можливості професійного розвитку та планування траєкторії професійного зростання.

2 год. 2 год.1 год.
4

Тема 4. Мотивація.

Особистий інтерес до саморозвитку в професії та його позитивне підкріплення.

Ламання стереотипів.

Метафори у прямій мові.

Розкриття потенціалу.

Партнерська підтримка і супровід траєкторії професійного розвитку.

Відповідальність за прийняття рішень.

Управління прогресом.

2 год.2 год.1 год.
5

Тема 5. Методичні заходи у коучинговому форматі.

Спостререження.

Консультації у коучинговому форматі.

Підготовка до участі в професійних конкурсах.

Дослідження нових освітніх інструментів у коучинговому форматі.

Кейси проведення методичних заходів, що сприяють професійному зростанню.

2 год.2 год.1 год.
6

Тема 6. Побудова системи методичної роботи на засадах коучингового підходу.

 

 3 год. 1 год.
7Узагальнення та систематизація отриманих знань, підготовка до підсумкового заняття. 1 год. 
8

Презентація наробок учасниць і учасників курсу.

Підсумкове заняття з теми курсу.

 1 год. 
 Разом10155

 

 • отримані знання про коучиновий підхід в методичній роботі;
 • сформоване розуміння застосування коучингових інструментів для супроводу професійної діяльності педагогічних працівників;
 • удосконалено навички ефективної комунікації між учасниками освітнього процесу;
 • опановані кейси організації та проведення методичних заходів у коучинговому форматі.
 • Реалізація програми побудована на засадах проблемного навчання та кейс-методу. 
 • Співвідношення теорії та практики за змістом програми - 30% до 70%. 
 • З боку викладацького складу програми здійснюється індивідуальний супровід кожного/-ої учасника/-иці  навчання шляхом спільного аналізу результатів самостійної роботи за робочими аркушами, надання зворотного зв'язку та, за запитом, індивідуальних консультацій.

Заняття проходять у форматі онлайн (живого спілкування) упродовж 6 тижнів. Передбачається 25 годин онлайн-зустрічей та 5 годин самостійної роботи.

Час проведення занять: з 19.00 до 21.00

Зміст програмиЛекціїПрактична роботаСамостійна робота

07.02

09.02

Тема 1. Вступ. Методична робота через призму педагогічного коучингу.

Знайомство учасників навчання. Очікування. 

Запит на коло проблемних питань. 

Коучинг. Педагогічний коучинг. Основи андрагогіки. Коучинговий підхід. Основні принципи і правила взаємодії у коучинговому форматі. 

 

2 год.

 

2 год. 

14.02

16.02

Тема 2. Засади коучингового підходу в організації методичної роботи.

Створення ситуації довіри. 

Партнерство. Усвідомлення і сприйняття цінностей і інтересів.

Основи ефективної комунікації.

Педагогічні інструменти коучингового підходу для визначення зон професійного зростання. 

2 год.2 год.1 год.

21.02

13.02

Тема 3. Траєкторія професійного зростання педагога: від точки відправки до горизонту.

Усвідомлення власних надбань та розуміння зони професійного розвитку. 

Самооцінювання зон професійного зростання. 

Виклики. Визначення цілей професійного розвитку. 

Можливості професійного розвитку та планування траєкторії професійного зростання.

2 год.2 год.1 год.

28.02

02.03

Тема 4. Мотивація.

Особистий інтерес до саморозвитку в професії та його позитивне підкріплення.

Зламання стереотипів.

Метафори у прямій мові.

Розкриття потенціалу.

Партнерська підтримка і супровід траєкторії професійного розвитку.

Відповідальність за прийняття рішень.

Управління прогресом.

2 год.2 год.1 год.

07.03

09.03

Тема 5. Методичні заходи у коучинговому форматі.

Спостререження.

Консультації у коучинговому форматі.

Підготовка до участі в професійних конкурсах.

Дослідження нових освітніх інструментів у коучинговому форматі.

Кейси проведення методичних заходів, що сприяють професійному зростанню.

2 год.2 год.1 год.

14.03

16.03

Тема 6. Побудова системи методичної роботи на засадах коучингового підходу.

 

 3 год. 1 год.
16.03Узагальнення та систематизація отриманих знань, підготовка до підсумкового заняття. 1 год. 
21.03

Презентація наробок учасниць і учасників курсу.

Підсумкове заняття з теми курсу.

 1 год.