Eng

Методична робота в коучинговому форматі

Оволодіння новими підходами та інструментами методичної роботи у коучинговому форматі, що сприяють позитивному підкріпленню та супроводу професійної діяльності педагогічних працівників.

Подати заявку
Методична робота в коучинговому форматі
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Академія коучингової компетентності
Розробники / розробниці програми: Дегтярьова Оксана Анатоліївна, учитель, магістр державного управління, професійний коуч Орловська Руслана Володимирівна, засновниця і керівниця Академії коучингової компетеності, PCC ICF
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • Інше: коучингова компетентність
Форми підвищення кваліфікації:
 • інше
Види підвищення кваліфікації:
 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Вчитель
 • Заступник директора
 • Консультант
 • Методист
 • Педагог - організатор
Перелік загальних компетентностей:
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: методична компетентність
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Можливість продовження навчання за іншими програмами Академії коучингової компетентності.
 • Індивідуальне консультування з питань практичного втілення набутих знань, умінь та навичок.
 • Коучинговий супровід за замовленням.

Програма передбачає відвідування учасницями і учасниками онлайн-зустрічей:

 • лекцій (Л);
 • практичних занять (П);
 • самостійну роботу, спрямовану на відпрацювання навичок коучингового підходу (С).

Тематичний план передбачає опанування таких тем у межах програми (год.):

Зміст програмиЛПС
1

Тема 1. Вступ. Методична робота через призму педагогічного коучингу.

Знайомство учасників навчання. Очікування. 

Запит на коло проблемних питань. 

Коучинг. Педагогічний коучинг. Основи андрагогіки. Коучинговий підхід. Основні принципи і правила взаємодії у коучинговому форматі. 

1 год. 30 хв. 1 год.
2

Тема 2. Засади коучингового підходу в організації методичної роботи.

Створення ситуації довіри. 

Партнерство. Усвідомлення і сприйняття цінностей і інтересів.

Основи ефективної комунікації.

Педагогічні інструменти коучингового підходу для визначення зон професійного зростання. 

1 год. 30 хв.2 год.2 год.
3

Тема 3. Траєкторія професійного зростання педагога: від точки відправки до горизонту.

Усвідомлення власних надбань та розуміння зони професійного розвитку. 

Самооцінювання зон професійного зростання. 

Виклики. Визначення цілей професійного розвитку. 

Можливості професійного розвитку та планування траєкторії професійного зростання.

1 год. 30 хв.2 год.2 год.
4

Тема 4. Мотивація.

Особистий інтерес до саморозвитку в професії та його позитивне підкріплення.

Зламання стереотипів.

Метафори у прямій мові.

Розкриття потенціалу.

Партнерська підтримка і супровід траєкторії професійного розвитку.

Відповідальність за прийняття рішень.

Управління прогресом.

1 год. 30 хв.2 год.2 год.
5

Тема 5. Методичні заходи у коучинговому форматі.

Спостререження.

Консультації у коучинговому форматі.

Підготовка до участі в професійних конкурсах.

Дослідження нових освітніх інструментів у коучинговому форматі.

Кейси проведення методичних заходів, що сприяють професійному зростанню.

1 год. 30 хв.2 год.2 год.
6

Тема 6. Побудова системи методичної роботи на засадах коучингового підходу.

 

 2 год. 30 хв.1 год.
7Узагальнення та систематизація отриманих знань, підготовка до підсумкового заняття. 1 год. 
8

Презентація наробок учасниць і учасників курсу.

Підсумкове заняття з теми курсу.

 1 год. 
 Разом - 30 годин7 год. 30 хв.12 год. 30 хв.10 год.
 • отримані знання про коучиновий підхід в методичній роботі;
 • сформоване розуміння застосування коучингових інструментів для супроводу професійної діяльності педагогічних працівників;
 • удосконалено навички ефективної комунікації між учасниками освітнього процесу;
 • опановані кейси організації та проведення методичних заходів у коучинговому форматі.
 • Реалізація програми побудована на засадах проблемного навчання та кейс-методу. 
 • Співвідношення теорії та практики за змістом програми - 30% до 70%. 
 • З боку викладацького складу програми здійснюється індивідуальний супровід кожного/-ої учасника/-иці  навчання шляхом спільного аналізу результатів самостійної роботи за робочими аркушами, надання зворотного зв'язку та, за запитом, індивідуальних консультацій.

Заняття проходять у форматі онлайн (живого спілкування) упродовж 6 тижнів. Передбачається 20 годин онлайн-зустрічей та 10 годин самостійної роботи за індивідуальним графіком, який самостійно визначають особи, що навчаються.

ТижденьПНВТСРЧТПТСБСамостійно

(2,5 год.)

16.00-17.30     1 год.

2

(5,5 год.)

16.00-17.30    16.00-18.002 год.

3

(5,5 год.)

16.00-17.30    16.00-18.002 год.

4

(5,5 год.)

16.00-17.30    16.00-18.002 год.

5

(5,5 год.)

16.00-17.30    16.00-18.002 год.

6

(5,5 год.)

16.00-17.30    16.00-18.001 год
РАЗОМ30 годин