Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ТРЕНІНГ ЗА ПРОЄКТОМ «SIMSCHOOL – симуляційні ігри для вивчення прав людини»

ознайомлення зі шляхами і засобами освіти з прав людини; формування уявлень про симуляційні ігри як інструменти освіти з прав людини та підготовка педагогічних працівників/-иць до їх використання в освітньому процесі.

ТРЕНІНГ ЗА ПРОЄКТОМ «SIMSCHOOL – симуляційні ігри для вивчення прав людини»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО«ЕдКемп Україна», ГО «CRISP» (Німеччина) у партнерстві з Європейським Союзом

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • Інше: громадянські та соціальні компетентності, інноваційність, недискримінаційний підхід в освіті

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Інше: презентаційні навички

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Предметно-професійна компетентність

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності

День 1  (3 год)

Привітання. Знайомство з програмою заходу. Організаційні питання

Презентація проєкту та посібника «Культура й практика викладання прав людини: поради, вправи, симуляційні ігри»

Практичний модуль. Підготовчі вправи до симуляційних ігор. Тематичні блоки «Вступ до прав людини», «Недискримінація», «Принцип участі»

Практичний модуль. Підготовчі вправи до симуляційних ігор. Тематичні блоки «Вступ до прав людини», «Недискримінація», «Принцип участі» (продовження)

Підсумок першого дня. Рефлексія

 

День 2 (3 год)

Привітання. Знайомство з програмою заходу. Організаційні питання

Практичний модуль. Симуляційна гра «Правила школи»

Дискусія у колі «Симуляційна гра: Що? Яким чином? Для чого?»

Презентація симуляційної гри «Безводів»

Підсумок другого дня та тренінгу в цілому. Рефлексія

 

учасниці/-ки отримають методичну підтримку «peer-to-peer» (рівний рівному) у розвитку загальних і фахових компетентностей, необхідних для організації освіти з прав людини з використанням симуляційних ігор, у тому числі в умовах дистанційного навчання; розширять розуміння та вдосконалять навички фасилітації, критичного мислення, управління інформацією, організації групової роботи, активного, інтерактивного та ситуативного навчання.