Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Активна оцінка - стратегія успішного розвитку, або педагогіка сильних сторін

Сформувати розуміння суті і структури Активної оцінки(АО) як навчальної стратегії; - Збагатити учасників інструментами активного оцінювання і конструювання уроків за стратегією АО

Активна оцінка - стратегія успішного розвитку, або педагогіка сильних сторін

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Учительська Платформа

Розробники / розробниці програми:

Учительська Платформа

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: здатність надавати результативний зворотній зв'язок і забезпечувати мотивуююче оцінювання навчального поступу учнів

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів

Тренінг складається з 4 блоків:
І. Інформаційно-мотивуючий розігрів

Ціль блоку: створити безпечне середовище для активної взаємодії учасників і продуктивної роботи під час тренінгу

ІІ. Елементи стратегії Активна оцінка

Ціль блоку: 
визначити складові формувального оцінювання як основи Активної оцінки;  сформулювати правила результативного зворотнього зв'язкуІІІ. 

ІІІ, НаЩоБуЗУ: SMART цілі  шкільних уроків, критеріальне оцінювання досягнення цілей

Ціль блоку: виявити зв’язок між цілями й оцінюванням, навчитися визначати SMART цілі  шкільних уроків мовою учнів, розробити декілька варіантів таблиць для само- і взаємо-оцінювання

ІV. Інструменти критеріального оцінювання. НаЩоБуЗУ в дії

Ціль блоку: практикуватися у використанні і створенні різних видів оціночних таблиць; систематизувати й узагальнити практичну користь від тренінгу

В результаті учасники зможуть:

 • Визначати SMARTцілі уроку мовою учнів
 • Формувати критерії оцінювання досягнення цілей за допомогою НаЩоБуЗУ
 • Розробляти таблиці критеріального оцінювання різних видів
 • Надавати зворотній зв’язок високої якості

І, таким чином,  забезпечать для своїх учнів безпечне і надихаюче навчальне середовище