Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Copy: Школа цифрового інтерактиву / School of Digital Interactivity

Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагогів, формування умінь та навичок використання сучасних ІКТ у освітньому процесі, зокрема під час дистанційного навчання, готовності до впровадження інтерактивних технологій кооперативного навчання з використанням цифрових інструментів.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Чернишова Яна&Інна Шахно

Розробники / розробниці програми:

Інна Шахно, Яна Чернишова, онлайн-тренери "Школи цифрового інтерактиву", тренери НУШ.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Рефлексивна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Інформаційно-цифрова компетентність

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Консультації за запитом

Школа цифрового інтерактиву / School of Digital Interactivity

Автори: Інна Шахно,  Яна Чернишова 

Короткий зміст Програми

Оглядовий модуль . Кейс цифрових інструментів учителя - 3 год

Модулі за вибором:

Модуль 1. Інтерактивні технології у форматі дистанційного навчання - 3 год

Модуль 2. Освітній потенціал віртуальної стіни Padlet: інтерактивна взаємодія учнів - 3 год

Модуль 3. Цифрові інструменти для онлайн-опитування та зворотного зв’язку: Mentimeter, Google Форми- 3 год

Модуль 4. Мультисервіси для створення інтерактивних завдань: Перейти за покликанням , Wordwall- 3 год

Модуль 5.  Інтерактивний додаток Kahoot! для освітніх проєктів: тести, ігри, вікторини  - 3 год

Організаційно-контрольний модуль - 0,5 год в межах модулів за вибором

Індивідуальний навчальний кейс створює кожен учасник тренінгу за власним вибором (детальна інформація -у розділі “Важливі документи” )

Орієнтовний розподіл годин за видами діяльності

Назва модуляКількість годин
УсьогоЛекціїПрактична роботаСамостійна робота
Вступний модуль
Кейс цифрових інструментів учителя321 
Модулі за вибором
Інтерактивні технології у форматі дистанційного навчання312 
Освітній потенціал віртуальної стіни Padlet: інтерактивна взаємодія учнів312 
Цифрові інструменти для онлайн-опитування та зворотного зв’язку: Mentimeter, Google Форми3111
Мультисервіси для створення інтерактивних завдань: LearningApps.org, Wordwall3111
Інтерактивний додаток Kahoot! для освітніх проєктів: тести, ігри, вікторини 312 
Усього18792

 

використовує цифрові пристрої, їх базове програмне забезпечення, відкриті електронні (цифрові) освітні ресурси педагогічного спрямування для професійного розвитку та обміну педагогічним досвідом, створює та наповнює власне е-портфоліо; працює з операційними системами, онлайн-сервісами, застосунками, файлами, мережею Інтернет; забезпечує захист і збереження персональних даних (А3.1.У1, А3.1.У3, А3.1.У4);

добирає електронні (цифрові) освітні ресурси, оцінює їх ефективність для досягнення навчальних цілей відповідно до умов навчання, вікових особливостей, рівня підготовки та потреб учнів (А3.2.У1);

використовує безпечне освітнє електронне (цифрове) середовище для організації та управління освітнім процесом (у тому числі під час дистанційного навчання), організації групової взаємодії, зворотного зв’язку, спільного створення електронних (цифрових) освітніх ресурсів (А3.3.У1);

 планує і організовує освітній процес з урахуванням вікових особливостей,  потреб, здібностей, реальних навчальних можливостей учнів, особливостей діяльності закладу освіти та сприяти формуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти (Б1.1.У1, Б1.1.У2, В1.3.У1, Г1.2.У1)

Освітня програма “Школа цифрового інтерактиву / School of Digital Interactivity” передбачає індивідуальний вибір кількості навчальних модулів. 

Перейти за покликанням

Вступний модуль “Інтерактивні технології у форматі дистанційного навчання” є обов'язковим та безкоштовним. 

Слухач / слухачка курсу створює Індивідуальний навчальний кейс з переліку модулів за вибором, самостійно обирає необхідні теми, відповідно до власних потреб. 

Вартість створених кейсів описано в Тарифному плані.

Індивідуальний навчальний кейс створюється автоматично в ході реєстрації за Перейти за покликанням ">покликанням  🐱‍🏍