Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Інноваційні методики підготовки учнів до ЗНО з української мови та літератури

розвиток інформаційно-цифрових та фахових компетентностей освітян.

Інноваційні методики підготовки учнів до ЗНО з української мови та літератури

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Бутурлим Тетяна Іванівна, ФОП, директорка Освітнього центру «Школа успіху», канд. пед. наук, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, учитель-інноватор, викладачка української мови та літератури ОЦ «Школи успіху» та Дистанційної школи «Меридіан», викладачка ЕдКемп-академії.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Рефлексивна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інформатика
 • Українська література
 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)

надання індивідуальних консультацій через телеграм.

1          05.04.22          Ознайомлення учасників курсу з метою, завданнями, структурою курсу. Використання інтелект-карт у процесі підготовки до ЗНО. 

2          06.04.22          Використання навчальних ігор у процесі підготовки до ЗНО. 

3          07.04.22          Використання інтерактивних тренажерів у процесі підготовки до ЗНО. 

4          08.04.22          Використання флешкарток у процесі підготовки до ЗНО. 

5          12.04.22          Використання інтерактивних аркушів у процесі підготовки до ЗНО. 

6          13.04.22          Використання мемів, коміксів у процесі підготовки до ЗНО. 

7          14.04.22          Використання цікавої інфографіки в процесі підготовки до ЗНО. 

8          15.04.22         Техніки формування вмінь учнів аналізувати прозовий текст з української мови

9          19.04.22         Техніки формування вмінь учнів аналізувати поетичний текст з української літератури

10        20.04.22         Техніки формування вмінь учнів писати власне висловлення

11        21.04.22         Техніки формування вмінь учнів писати власне висловлення

12        22.04.22         Презентація робіт учасників-курсу. Підготовка до заліку. Контрольне тестування

Слухачі та слухачки усвідомлять важливість професійного вдосконалення, розробки авторських методичних прийомів; ознайомляться з системою інноваційної підготовки учнів до ЗНО з української мови та літератури; розвинуть уміння створювати інтелект-карти, флешкартки, меми, комікси, інфорграфіку, інтерактивні тренажери, навчальні ігри, інтерактивні аркуші, аналізувати прозовий текст з української мови, поетичний текст з української літератури, власне висловлення; навчаться  ефективно використовувати отримані знання в освітньому процесі. 

Прагнення до змін, уміння генерувати ідеї, працювати з онлайн-сервісами