Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Цифровий кейс учителя НУШ: що? де? як?

Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагогів, формування умінь та навичок використання сучасних ІКТ у освітньому процесі, зокрема під час дистанційного навчання, готовності до впровадження інтерактивних технологій кооперативного навчання з використанням цифрових інструментів.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Чернишова Яна Олександрівна – вчителька початкових класів, учитель-методист, методистка кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО; тренерка НУШ, супервізорка, експерт-супервізор, експертка з моніторингового дослідження НУШ, провідна тренерка курсу “Культура добросусідства” (ГО ІДЦ “Інтеграція та розвиток”), співавторка програм та методичних посібників курсу “Культура добросусідства”. Регіональна тренерка The Lego Foundation, Аmbassador навчання через гру. Шахно Інна Олексіївна – педагогиня, методистка кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО; тренерка з підготовки тренерів-педагогів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до Концепції «Нова українська школа»; сертифікована супервізорка НУШ; регіональна тренерка Lego Foundation; експерт-супервізор з вивчення практичного досвіду учасників сертифікації відповідно до Концепції «Нова українська школа», онлайн-тренерка курсу “Культура добросусідства”

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Рефлексивна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: цифрова грамотність вчительства

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Програма курсу  «Цифровий кейс учителя НУШ: що? де? як?»

1. Освітній потенціал віртуальної стіни Padlet: технологія використання

Огляд онлайн-дошок для організації ефективної співпраці під час організації дистанційного та змішаного формату навчання. Хмарний освітній майданчик – віртуальна стіна Padlet. Принципи та прийоми роботи з сервісом. Реєстрація акаунту, вибір шаблону, модифікація та налаштування онлайн-дошки за потребою. Технологія наповнення дошки контентом. Організація спільного доступу користувачів до дошки. 

Способи використання дошок Padlet: організація групової роботи, узагальнення й систематизації знань, рефлексії; для розміщення навчальної інформації або завдань для її пошуку.

Список джерел

 1. Інформаційні технології в школі. Методика використання віртуальної інтерактивної дошки Padlet в освітньому процесі. URL: Перейти за покликанням  (дата звернення 10.01.2022)
 2. Офіційний сайт ресурсу Padlet. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: Перейти за покликанням  (дата звернення 10.01.2022)
 3. Портал Освіта Нова. 12 інтерактивних онлайн-дошок для дистанційного навчання та спільної роботи. URL: Перейти за покликанням  (дата звернення 10.01.2022)

 

2. Цифрові інструменти для організації та проведення онлайн-опитування: Mentimeter, Google Форми

Онлайн-інструменти сучасного вчителя для організації опитування та контролю засвоєння знань. Презентації із зворотним зв'язком у режимі реального часу. Mentimeter: можливості, реєстрація, налаштування сервісу та створення презентації. Алгоритм роботи з аудиторією.

Організація контролю знань та автоматичної перевірки результатів за допомогою Google форм. Автоматичне створення інфографіки за результатами опитування. 

Список джерел

 1. Офіційний сайт Mentimeter. [Електронний ресурс] – Режим доступу: Перейти за покликанням  
 2. Поради та відповіді від команди Mentimeter. [Електронний ресурс] – Режим доступу: Перейти за покликанням  
 3. Google Довідка. [Електронний ресурс] – Режим доступу: Перейти за покликанням .
 4. Навчальний центр G Suite. [Електронний ресурс] – Режим доступу: Перейти за покликанням  
 • поглиблені знання щодо використання цифрових ресурсів для організації освітнього процесу та педагогічної праці, професійного розвитку та обміну педагогічним досвідом
 • роширені вміння щодо використання цифрових ресурсів (віртуальної стіни Padlet, інтерактивної презентації Mentimeter та Google Форми) для досягнення освітніх цілей:  для організації та управління освітнім процесом (у тому числі під час дистанційного навчання), організації групової взаємодії, зворотного зв’язку, спільного створення електронних (цифрових) освітніх ресурсів;;
 • сформоване та наповнене власне  е-портфоліо педагога