Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Дистанційний курс "Електронне портфоліо педагога"

Формування цифрової компетентності педагогів щодо створення електронного портфоліо

Дистанційний курс "Електронне портфоліо педагога"

Розробники / розробниці програми:

Богданова Ольга Олесіївна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Підприємницька компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок керівних та педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Зміст навчанняКількість годинОсвітній продукт
ТЕМА 1. Вимоги до створення електронного портфоліо педагога.
Основні поняття технології портфоліо2

Слухач знає поняття “портфоліо” та “електронне портфоліо”;

уміє класифікувати портфоліо за його структурою та наповненням;

розрізняє види портфоліо

Аналіз існуючих електронних портфоліо4

Слухач знає вимоги до створення електронного портфоліо; методичні рекомендації щодо створення електронного портфоліо;

уміє визначити тип електронного портфоліо за видами класифікації;

визначає відповідність вимогам створені електронні портфоліо.

ТЕМА 2. Структура електронного портфоліо педагога.
Створення структури електронного портфоліо 2

Слухач знає правила створення електронного портфоліо;

уміє створювати структуру електронного портфоліо;

розрізняє етапи створення електронного портфоліо

Підбір матеріалів для портфоліо4

Слухач знає різновиди матеріалів, що можуть бути в електронному портфоліо;

уміє підібрати матеріали для розміщення в електронному портфоліо.

ТЕМА 3. Створення персонального брендингу та інфографіки досягнень
Створення персонального брендингу3

Слухач знає поняття “персональний брендинг”; способи використання персонального брендингу у діяльності педагога;

уміє узагальнювати матеріали та створювати персональний брендинг, використовуючи шаблони Genially

Створення інфографіки досягнень3

Слухач знає поняття “інфографіка досягнень”; способи використання інфографіки у діяльності педагога; основні блоки для створення інфографіки засобами Genially;

уміє узагальнювати матеріали та створювати інфографіку

ТЕМА 4. Онлайн-інструменти для створення електронного портфоліо
Створення сайту/блогу-портфоліо6

Слухач знає правила створення електронного портфоліо за допомогою Google Сайт та Blogger;

уміє формувати структуру сайту/блогу-портфоліо відповідно до правил дизайну

ТЕМА 5.  Наповнення електронного портфоліо. Підсумок
Наповнення електронного портфоліо 4

Слухач знає правила розміщення тексту, зображень, відео, банерів, персонального брендингу, інфографіки досягнень тощо на сайті/блозі-портфоліо;

уміє розміщувати текст, зображення, відео, банери, персональний брендинг, інфографіку досягнень тощо на сайті/блозі-портфоліо;

володіє технологією представлення електронного портфоліо. 

Підсумкове тестування 2

Слухач знає технологію створення електронного портфоліо;

уміє використовувати розроблене портфоліо в освітньому процесі;

володіє різними онлайн-інструментами для створення електронного портфоліо.

Всього30 год 

Знання: 

 • технологій створення електронного портфоліо педагога;
 • способів представлення електронного портфоліо педагога;
 • особливості створення електронного портфоліо відповідно до потреб педагога;

Уміння (навички):

 • обирати онлайн-інструменти для створення електронного портфоліо відповідно до потреб педагога;
 • створювати електронне портфоліо за допомогою різних онлайн-інструментів;

Установки до:

 • інноваційності;
 • творчості;
 • креативності;
 • професійного самовдосконалення.

Навчальні заняття за програмою проходять за дистанційною формою (дистанційний курс, що розміщений у Google Classroom).