Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Спеціальна та інклюзивна освіта в сучасній середній та вищій школі: моделі, інструменти, європейський досвід

підвищення професійної компетентності на основі впровадження процесу інклюзивного навчання, формування здатності формувати безпечне інклюзивне освітнє середовище в закладі освіти

Спеціальна та інклюзивна освіта в сучасній середній та вищій школі: моделі, інструменти, європейський досвід

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Смолінський Микола Володимирович

Розробники / розробниці програми:

Євгеній Клопота - д-р психол. наук, професор, Заслужений працівник освіти України, автор понад 100 наукових публікацій з проблематики спеціальної та інклюзивної освіти, 15+ років досвіду міжнародної співпраці, розробник навчальних курсів підвищення кваліфікації, має наукову школу, громадський діяч Микола Смолінський, Mgr, експерт із залучення грантового фінансування з фондів Європейського союзу, бізнес-тренер

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Стосується всіх навчальних предметів

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Теоретичний аналіз інклюзивного процесу на сучасному етапі розвитку суспільства. Етапи та особливості процесу інтеграції в суспільство людей з особливими потребами. Моделі інвалідності в сучасному суспільстві.
 • Актуальні питання інклюзивного навчання у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.
 • Вплив спеціальної школи на процес соціалізації учнів з особливими потребами.
 • Навчання учнів та студентів з особливими потребами в умовах закладів освіти: європейський досвід

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:

загальні: інноваційна компетентність, критичне та системне мислення, оцінювально-аналітична компетентність, навчання впродовж життя, діагностика освітнього процесу та його учасників, вміння складати індивідуальні траєкторії.

фахові: розвиток уявлень про психофізичну діяльність учнів з ООП, набуття компетенцій з ефективної побудови взаємодії з такими учнями, засвоєння основ корекційно-педагогічних знань.