Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«Google додатки для підвищення мотивації учнів»

ознайомлення та застосування в роботі педагогічних працівників сучасних форм і методів підвищення мотивації учнів до навчання, та їх використання при роботі з Google-додатками.

«Google додатки для підвищення мотивації учнів»

Розробники / розробниці програми:

Старобільський центр професійного розвитку педагогічних працівників

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інформатика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів

з/п

Тема заняття

Тривалість

(години)

Форма заняття
1.Формування навичок роботи з додатками Google 1,5Практичний семінар
2.Використання можливостей Google-додатків для підвищення мотивації учнів до навчання. 1,5Практичний семінар
Графік освітнього процесу28 лютого 2022 року
Обсяг (тривалість) у годинах та/або кредитах ЄКТС 3 години / 0,09 кредиту ЄКТС
Форма підвищення кваліфікаціїДистанційна
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуть / набуватимуть

Організаційна, прогностична, інформаційно-цифрова.

Здатність орієнтуватися  в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності.

Здатність добирати та використовувати сучасні та ефективні методики та технології навчання, виховання та розвитку учнів. 

Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

Документ про підвищення кваліфікації, передбачений програмоюСертифікат

підвищення рівня знань у педагогічних працівників сучасних форм і методів роботи щодо підвищення у здобувачів освіти мотивації до навчання; формування у педагогів навичок і вмінь роботи з Google-додатками з метою підвищення в учнів мотивації до навчання.