Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Креативність – шлях до педагогічного успіху

Підвищення компетентності суб’єктів освітньої діяльності з питань розвитку креативності.

Креативність – шлях до педагогічного успіху

Розробники / розробниці програми:

Комунальна установа "Привільненський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської області

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі

Теоретичний модуль.

 1. Поняття креативності та креативного мислення.
 2. Креативність як складова формули 4К.
 3. Розвиток креативного мислення суб’єктів освітньої діяльності.
 4. Креативність учителя як умова розвитку творчості учня.
 5. Методи розвитку креативності.

Практичний модуль.

 1. Конструювання продуктивних творчих завдань з метою формування позитивного ставлення до власних здібностей та до роботи з дітьми.
 2. Вправи на розвиток вербальної креативності.
 3. Вправи на розвиток логічного мислення.
 4. Вправи на розвиток образного мислення.
 5. Вправи на розвиток комунікації.
 6. Поради психолога. Рефлексія

         Сформовано/удосконалено вміння:

 • встановлювати суттєві ознаки креативного мислення;
 • відрізняти навчання креативного мислення від його імітації;
 • визначати необхідні сфери застосування креативного мислення;
 • застосовувати креативне мислення для розв’язування проблемних задач та самовдосконалення;
 • створювати належні умови для розвитку креативного мислення здобувачів освіти.

 

         Усвідомлено потребу:

 • забезпечувати стійку пізнавальну мотивацію у здобувачів освіти;
 • упроваджувати партнерські засади навчального процесу;
 • успішно вирішувати завдання нестандартним чином;
 • поєднувати теорію, практику, власні напрацювання.