Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Використання методів артпедагогіки для розвитку освітнього простору НУШ

Підвищення емоційно-етичної, інклюзивної компетентностей, удосконалення навичок ефективної міжособистісної взаємодії і реалізації особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, навчання і виховання учнівства різного віку засобами артпедагогіки.

Використання методів артпедагогіки для розвитку освітнього простору НУШ

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Молчанова Оксана Миколаївна, старша викладачка кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидатка психологічних наук, практична психологиня вищої категорії, керівниця відокремленого підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в Кіровоградській області. Касумова Ольга Сергіївна, практична психологиня вищої категорії, керівниця ART-Kharkiv-відокремленого підрозділу ВГО «Арт терапевтична асоціація» в Харківській області.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Інше: Освітянки/-ни - будь-якого фаху

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Психологія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.2. Здатність здійснювати профілактично просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності

За запитом можливе отримання індивідуальних консультацій від фахівчинь за темами зустрічей.

Тема 1. Арттерапія та артпедагогіка як засоби розвитку особистості в освітньому процесі. 

1.1. Поняття та співвідношення арттерапії та артпедагогіки. 

1.2. Галузі застосування арттерапії  в освітньому процесі та її обмеження. 

1.3. Організаційні засади використання засобів артпедагогіки і арттерапії в освітній діяльності. 

1.4. Особливості застосування матеріалів. 

1.5. Діагностика в арттерапії, основні підходи до аналізу малюнка.

Тема 2. Можливості використання артпедагогічних засобів в освітньому процесі. Каракулі як етап розвитку художніх навичок. 

2.1. Вправа на налаштування «Сьогодні це Я…; сьогодні це не Я…».

2.2. Отримання ресурсу через кольоротерапію (Коло Іттана). 

2.3. Артпедагогіка як засіб розвитку творчого потенціалу,  емоційного інтелекту, обізнаності та самовираження учнівства. 

2.4. Техніка «Каракулі»: варіанти, спрямованість, терапевтичні ефекти. Вправа «Каракулі і метаморфози». 

Тема 3. Використання природних матеріалів в освітньому процесі для розвитку особистості. 

3.1. Особливості використання природних матеріалів з дітьми різного віку.

3.2. Розвиток творчих здібностей та гармонізація психічного стану учнівства через роботу з природними матеріалами в артпедагогиці. 

3.3. Вправи «Колаж», «Це Я», «Візерунок душі», інсталяція «Мій внутрішній світ».

Тема 4. Розвиток навичок ефективної взаємодії із учнівством різних вікових категорій засобами бібліотерапії. 

4.1. Діагностичний і терапевтичний потенціал бібліотерапії. 

4.2. Особистісний та комунікативний розвиток особистості засобами бібліотерапії.  

4.3. Напрями практичного застосування бібліотерапії. 

4.4. Бібліотерапія в роботі з дітьми молодшого шкільного віку та підлітками в аспекті соціально-комунікативного розвитку. 

4.5. Вправи «Листи» (другу, ворогу), «Оповідання по колу», «Сенкан». 

Тема 5. Розвиток навичок конструктивного керування емоціями і застосовування емоційного інтелекту учнівства через бібліотерапію.

5.1. Можливості бібліотерапії для розвитку психо-емоційної пластичності особистості. 

5.2. Активне малювання під кероване читання як спосіб вираження неусвідомлених емоцій. 

5.3. Сінквейн як спосіб розвитку саморефлексії. 

5.4. Складання чарівної казки як елемент психолого-педагогічного супроводу.

Тема 6. Особливості застосування методів артпедагогіки з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнівства.

6.1. Особливості взаємодії з дітьми на різних вікових етапах. 

6.2. Вплив вікових відмінностей між дітьми на вибір арттерапевтичних підходів у роботі з ними. 

6.3. Вікові кризи особистості та застосування артметодів для  їх супроводу.

6.4. Врахування індивідуальних особливостей учнівства для підвищення ефективності арт процесу.

Тема 7. Арттерапевтичний підхід в психолого-педагогічному супроводі дітей з особливими освітніми потребами. 

7.1. Сучасні тенденції розвитку арттерапевтичних технологій в інклюзії.

7.2. Основні індивідуально-психологічні закономірності застосування арттерапевтичних прийомів у роботі з дітьми з функціональними порушеннями. 

7.3. Особливості організації арттерапевтичного процесу для дітей з функціональними обмеженнями. 

7.4. Методичні особливості застосування арттерапії для надання психолого-педагогічних послуг дітям з особливими потребами.

Тема 8. Застосування музикотерапії  та мистецтва руху для релаксації і стабілізації нервової системи. 

8.1. Корекція емоційного та психічного стану учнівства засобами музичної терапії. 

8.2. Організація комунікативної музично-терапевтичної ігрової діяльності на уроці. 

8.3. Організація логотерапевтичних і пластично-рухових музично-терапевтичних ігор імпровізаційного характеру. 

8.4. Терапевтичний потенціал музичного фольклору. 

Тема 9. Групові артпедагогічні методи як засіб розвитку адаптаційних можливостей та позитивного психологічного клімату в класі. 

9.1. Групові процеси та групові ролі: фасилітаційний підхід. 

9.2. Психологічна гра як фактор комунікативного і соціального розвитку.

Тема 10. Соціальні ігри та соціально-рухові вправи для розвитку навичок групової взаємодії. 

10.1. Методичні засади формування психосоціальних компетентностей (життєвих навичок) учасників освітнього процесу засобами артпедагогіки. 10.2. Соціальні ігри та соціально-рухові вправи як ефективний інструмент формування конструктивних комунікаційних процесів в класному середовищі.

Тема  11 Арттпедагогічний потенціал медіазасобів у новій українській школі. 

11.1. Соціальні мережі як засіб самопрезентації. 

11.2. Застосування художніх фільмів для особистісного розвитку учнівства.

11.3. Мультиплікаційні фільми як засіб виховання. 

11.4. Соціальна тематика в мультфільмах та її вплив на особистість.

Тема 12. Застосування арттехнологій в умовах онлайн під час організації дистанційного навчання. 

12.1. Можливості гугл-сервісів для розвитку навичок самопрезентації. 

12.2. Використання сервісів wordwall для роботи з метафоричними асоціативними картками. 

12.3. Спільні онлайн-малюнки як розвиток навичок комунікації та взаємодії. 


 

У результаті проходження програми, слухачі та слухачки будуть знати основні поняття теми «соціальна компетентність», «соціальні якості педагога», «арттерапія», «ігротерапія», «музична терапія», «бібліотерапія», «драматерапія», «медіа арттерапія»; сучасні тенденції розвитку арттерапевтичних технологій для розвитку особистості;  основні індивідуально-психологічні закономірності застосування арттерапевтичних прийомів задля покращення психоемоційного стану особистості; особливості організації арттерапевтичного процесу для особистісного розвитку; можливості застосування арттерапії в освітній діяльності з учнівством різних вікових груп.

Будуть уміти:  використовувати окремі арттерапевтичні техніки та прийоми в освітньому процесі з метою покращення психоемоційного стану учнівства, розвивитку творчого потенціалу та пізнавальних процесів, формування атмосфери доброзичливості в дитячому колективі; виконувати завдання розвитку особистості засобами арттерапії; аналізувати власні переживання після виконання арт-терапевтичних технік та надавати зворотній зв’язок.

Також здобувачі освіти навчаться оцінювати ефективність використання артпедагогічних і артпедагогічних засобів для вирішення завдань виховання та розвитку особистості учня / учениці в НУШ

Сертифікація здійснюється за виконання таких умов:

– присутність онлайн на 75% занять;

– успішне складання підсумкового тесту – понад 75% правильних відповідей.

 

ДатаТема і змістВебінарПрактична робота
04.07.2022  18.00Арттерапія та артпедагогіка як засоби розвитку особистості в освітньому процесі. 40 хв. 
05.07.2022 18.00Можливості використання артпедагогічних засобів в освітньому процесі. Каракулі як етап розвитку художніх навичок.40 хв. 
06.07.2022 18.00Особливості застосування методів артпедагогіки з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнівства. 40 хв. 
07.07.2022 18.00Розвиток навичок ефективної взаємодії із учнівством різних вікових категорій засобами бібліотерапії.40 хв. 
08.07.2022 18.00Розвиток навичок конструктивного керування емоціями і застосовування емоційного інтелекту учнівства через бібліотерапію.40 хв. 
09.07.2022 18.00Використання природних матеріалів в освітньому процесі для розвитку особистості.40 хв.40 хв.
11.07.2022 18.00Арттерапевтичний підхід в психолого-педагогічному супроводі дітей з особливими освітніми потребами.40 хв. 
12.07.2022 18.00Застосування музикотерапії  та мистецтва руху для релаксації і стабілізації нервової системи.40 хв. 
13.07.2022 18.00Групові артпедагогічні методи як засіб розвитку адаптаційних можливостей та позитивного психологічного клімату в класі.40 хв.40 хв.
14.07.2022 18.00Соціальні ігри та соціально-рухові вправи для розвитку навичок групової взаємодії.40 хв. 
15.07.2022 18.00Арттпедагогічний потенціал медіазасобів у новій українській школі40 хв. 
16.07.2022 18.00Застосування арттехнологій в умовах онлайн при проведенні дистанційного навчання. 40 хв.40 хв.