Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Сучасні онлайн-інструменти інтерактивного навчання як складові технології. Опанування онлайн-дошок співробітництва  Padlet та Jamboard

Підвищення якості освіти шляхом використання нових підходів та методів навчання, які впроваджуються в тісній взаємодії з новітніми інформаційними технологіями.

Сучасні онлайн-інструменти інтерактивного навчання як складові технології. Опанування онлайн-дошок співробітництва  Padlet та Jamboard

Розробники / розробниці програми:

Панасюк Ірина Леонідівна, консультант центру

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Географія
 • Дошкільна освіта
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Угорська мова
 • Фізика і астрономія
 • Інше: Усі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною

Консультування учасників практикуму у ході виконання самостійної роботи

Опанування онлайн-дошок Padlet та Jamboard для  створення контенту,  дистанційної співпраці та взаємодії   з колегами або учнями в режимі реального часу. Виконання та конструювання продуктивних творчих завдань, вправ.

Удосконалено/сформовано вміння щодо:

 • використання педагогічної технології «навчання в співробітництві» як складової особистісно-орієнтованого підходу в навчанні;
 • використання  онлайн-дошок Padlet та Jamboardв освітній  діяльності;
 • організації спільної/групової  роботи учасників освітнього процесу з використанням онлайн-дошок Padlet та Jamboard;
 • організації навчання  з використанням ІКТ;
 • варіативності способів індивідуальної та колективної діяльності в освітньому процесі;

Усвідомлено потребу щодо:

 • використання онлайн інструментів та ресурсів, які дозволяють організувати співпрацю під час освітнього процесу;
 • проведення заняття у формі навчання у співробітництві; з використанням онлайн сервісів.