Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Шляхи розвитку резилієнтності вчителя

Підвищення рівня загальних компетентностей педагогічних працівників в напрямку розвитку психічної стійкості та активізації психологічних ресурсів особистості для позитивної адаптації або розвитку в умовах військового стану та післявоєнного відновлення.

Шляхи розвитку резилієнтності вчителя

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Молчанова Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат психологічних наук, практичний психолог вищої категорії, керівник відокремленого підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в Кіровоградській області Касумова Ольга Сергіївна, магістр психології, практичний психолог; керівник відокремленого підрозділу ВГО "Арт-терапевтична асоціація" в Харківській області; регіональний тренер Центра психічного здоров'я і психосоціального супроводу (НаУКМА); супервізор, спеціаліст вищого ступеня в напрямку символдрами; член УСП, керівник арт-секції УСП в Харківській області; автор освітніх програм з арт-терапії (м. Харків) Якименко Марина, арттерапевтка відокремленого підрозділу «ART-Kharkiv», авторка та ведуча арт-тренінгів, творчих ігор для розвитку креативного мислення, спілкування без насилля.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Початкова школа
 • Професійна (професійно-технічна) освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.2. Здатність здійснювати профілактично просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності

 

Тема 1. Резильєнтність особистості: сутність феномену та засоби розвитку 

 1. Феномен резильєнтності та основні підходи його тлумачення
 2. Внутрішні та зовнішні фактори феномену
 3. Засоби розвитку резильєнтності особистості
 4. Методичні підходи для розвитку резилієнтності (ефективне планування, включеність в життя, визначення меж власної компетентності, використання технік «заземлення», турбота про фізичне тіло, змістовні стосунки та соціальна підтримка)

Тема 2. Розвиток навичок життєстійкості у вчителів

 1. Інформаційне повідомлення «Шляхи розвитку резилієнтності»
 2. Мозковий штурм «Моя самодопомога при стресі»
 3. Психологічні аспекти розвитку життєстійкості

Тема 3. Активні копінг-стратегії у вчителів як спосіб вирішення життєвих проблем

 1. Прийняття відповідальності  як ефективна копінг-стратегія (вправа «Моя відповідальність»)
 2. Роль соціальної підтримки від середовища (вправа «Підтримка групи»)
 3. Уникання як стратегія (вправа «Мої способи реагування»)

 

Тема 4.  Емоційна компетентність та її роль для позитивної адаптації вчителів

 1. Поняття емоційної компетентності, структурні компоненти, значення для професійного розвитку педагога.
 2. Основні класифікації емоцій
 3. Фізіологічна основа емоцій та їх візуальні прояви
 4. Зв'язок емоцій та поведінки людини

Тема 5. Технологічні аспекти  розвитку у вчителів вміння конструктивно керувати емоціями

 

1. Розвиток адекватного уявлення про себе, свої емоційні особливості, вміння розпізнавати емоції та почуття інших людей (вправи: «Незакінчені речення», «Назви емоцію»)

2. Розвиток навичок саморегуляції здобувачів освіти (вправа: «Мої почуття»)

3. Підвищення вміння створювати емоційну комфортність під час взаємодії з учнями, батьками, колегами (вправи: «Щира похвала»)

 

Тема 6. Розвиток навичок розуміння та  відреагування емоцій педагогами

 1. Розвиток вміння самоаналізу емоцій та почуттів (вправа з метафоричними картками)
 2. Застосування ігрової діяльності для саморефлексії емоційних переживань в розповсюджених ситуаціях (гра «Емоції»)
 3. Розвиток саморозуміння емоцій (вправа «Палітра емоцій»)
 4. Мозковий штурм «Як я справляюсь з переживаннями…»
 5. Можливості арттерапії для відреагування емоцій (вправа «Вулкан»)
 6. Вправа «Валіза  самодопомоги»

 

Тема 7. Життєва криза та можливості її опанування

1.  Поняття життєвої кризи та її види

2. Типи ставлення до кризової ситуації

 3. Техніки підтримки  особистості у складних умовах (психологічна підтримка, дебрифінг, тілесні вправи, ціннісне самовизначення, визначення мотивів, розвиток ефективних стосунків, соціальна підтримка)

 

Тема 8. Психотравмуюча ситуація та посттравматичний стресовий розлад

 1. Обговорення «Психотравма та посттравматичний стресовий розлад. В чому різниця?»
 2. Розвиток навичок саморефлексії в ситуації травми (вправа «Сьогодні це я…»
 3. Розвиток вміння адаптуватись до нових подій, переоцінка власних цінностей (вправа «Мої цінності зараз – мої цінності до війни»)
 4. Розвиток навичок прогнозування та планування як профілактика ПТСР (вправа «Я за горизонтом»)

 

Тема 9. Стратегії підтримки особистості при переживанні життєвих криз

 1. Інформаційне повідомлення «Види стратегій підтримки»
 2. Корекційні підходи при переживанні життєвих криз
 3. Ефективні стратегії самодопомоги

 

Тема 10. Самоефективність особистості як чинник розвитку педагога

1. Самоефективність як феномен

2. Самоефективність та поведінка особистості

3. Дослідження самоефективності здобувачів  освіти

4. Джерела самоефективності учасників освітнього процесу

 

Тема 11. Проактивна поведінка та її роль в розвитку особистісної самоефективності педагога

 1. Інформаційне повідомлення «Проактивна поведінка та її значення в житті людини»
 2. Діагностика рівня розвитку проактивної поведінки у здобувачів освіти
 3. Методичні підходи до розвитку навичок проактивної поведінки

 

В результаті проходження програми, здобувачі освіти будуть знати основні поняття теми: резильєнтність, стрес, еустрес, дистрес, стресостійкість, емоційна компетентність, емоційний інтелект, емоції, почуття, класифікація емоцій К.Ізарда, класифікація емоцій Плутчика-Келермана, психофізіологія емоцій, психотравма, дисоціація, психічне застрягання, тригерр, психотравмуючі переживання, посттравматичний стресовий розлад. самоефективність, самомотивація, осьові компоненти особистості (А.Бандура), самопереконання, самоставлення, самоефективність.

Будуть уміти:  застосовувати окремі психологічні прийоми для тренування навичок координації емоцій та цілеспрямованої поведінки на основі інтегральної оцінки своєї взаємодії з середовищем,  психологічні прийоми самодопомоги в тяжких життєвих ситуаціях; розвитку навичок само ефективності та проактивної поведінки.

Також здобувачі освіти навчаться оцінювати: рівень власної резильєнтності, ефективність емоційної саморегуляції, успішність особистісних стратегій розвитку, адекватність психологічних підходів для підтримки в кризовий період, рівень впливу травматичної події та ефективність прийомів самодопомоги й профілактики ПТСР. 

 

Графік проведення програми 

Дата 

Назви тем

Кількість годин
Вебінар та сесія запитань-відповідейПрактичне заняття
15.08Резильєнтність особистості: сутність феномену та засоби розвитку

40 хв.

18.00

 
16.08Розвиток навичок життєстійкості у вчителів

40 хв.

18.00

 
17.08Активні копінг-стратегії у вчителів як спосіб вирішення життєвих проблем

40 хв.

18.00

40 хв.

18.50

18.08Емоційна компетентність та її роль для позитивної адаптації вчителів

40 хв.

18.00

 
19.08Технологічні аспекти  розвитку у вчителів вміння конструктивно керувати емоціями 

40 хв.

18.00

40 хв.

18.50

20.08Розвиток навичок розуміння та  відреагування емоцій 

40 хв.

18.00

 
22.08Життєва криза та можливості її опанування

40 хв.

18.00

 
23.08Психотравмуюча ситуація та посттравматичний стресовий розлад

40 хв.

18.00

 
24.08Стратегії підтримки особистості при переживанні життєвих криз

40 хв.

18.00

 

40 хв.

18.50

 

 

 

 

25.08

40 хв.

18.00

26.08Самоефективність особистості як чинник розвитку педагога

40 хв.

18.00

 
27.08Проактивна поведінка та її роль в розвитку особистісної самоефективності педагога

40 хв.

18.00