Eng

Креативність для креативних

Привабливість:

Сприяння активізації творчого потенціалу педагогів шляхом використання інтерактивних форм організації навчальної діяльності, розвитку креативності учасників освітнього процесу; підвищення компетентності суб’єктів освітньої діяльності з питань розвитку креативності.

Подати заявку
Креативність для креативних
Розробники / розробниці програми: Комунальна установа "Привільненський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської області
Напрями підвищення кваліфікації:
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • цифрова компетентність
Форма підвищення кваліфікації:
 • онлайн-навчання
Види підвищення кваліфікації:
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Усі
Перелік загальних компетентностей:
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Дошкільна освіта
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Українська мова
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Учасники курсу отримують презентації та дидактичні матеріали занять

      Програма курсу, що є логічним продовженням заняття “Креативність - шлях до педагогічного успіху”,  складається 4 онлайн-тренінгів, упродовж яких у процесі  практичної роботи закріплюються, уточнюються та поглиблюються знання, уявлення, поняття про креативність, її роль у професійній діяльності педагога. Форми, методи та прийоми, які використовуються в ході активної взаємодії учасників, допоможуть відповісти на ряд питань:  як   розвивати власну креативність та сприяти її розвитку у вихованців, в учнів та учениць? як створити креативне середовище, що стимулює допитливість та уяву? Щоб спонукати педагогів  генерувати власні креативні ідеї для занять, уроків, передбачено виконання та конструювання:

 - продуктивних творчих завдань з метою формування позитивного ставлення до власних здібностей та до роботи з дітьми;

-вправ на розвиток вербальної креативності, комунікації, логічного та образного  мислення.

 Сформовано/удосконалено вміння:

 • встановлювати суттєві ознаки креативного мислення;
 • визначати необхідні сфери застосування креативного мислення;
 • застосовувати креативне мислення для розв’язання проблемних задач та самовдосконалення;
 • створювати сприятливі умови для розвитку креативного мислення здобувачів освіти.

  Усвідомлено потребу:

 • упроваджувати партнерські засади навчального процесу;
 • успішно вирішувати завдання нестандартним чином;
 • поєднувати теорію, практику, власні напрацювання.

 

Орієнтовний графік занять: 

03.02. - 15.00-17.00

17.02.. - 15.00-17.00

07.03. - 15.00-17.00

16.03.- 15.00-17.00

31.03. - 15.00-17.00

Дата та час проведення занять можуть змінюватись з урахуванням безпекової ситуації та відсутності електропостанання, про що оперативно буде повідомлено зареєстрованих учасників.