Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Програма ПРПП - 2022 (ІІІ сесія)

Сталий професійний розвиток професійних знань, умінь і навичок педагогічних працівників, відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти

Програма ПРПП - 2022 (ІІІ сесія)

Розробники / розробниці програми:

КУ "Центр ПРПП" Новоселицької міської ради

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Незалежно від предметів викладання

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 1. Формування етичної компетентності сучасного педагога
 2. Комунікація педагога із батьками. Використання актуальних технік комунікації
 3. Інформальна освіта – як один із шляхів професійного зростання
 4. Створення доступного освітнього середовища для впровадження інклюзивного навчання
 5. Професійне електронне портфоліо: територія успіху сучасного педагога
 6. Культура мовлення та ораторські здібності педагогічних працівників

Педагогічний працівник має змогу вдосконалити:

 • загально-педагогічні компетентності;
 • фахові компетентності (залежно від галузі знань);
 • навички формування ключових компетентностей у здобувачів освіти;
 • психолого-педагогічні компетентності;
 • інклюзивну компетентність;
 • інформаційно-комунікаційну та цифрову компетентності;
 • мовні компетентності;
 • емоційно-етичні компетентності