Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури відповідно до Концепції Нової української школи

Підвищення рівня кваліфікації на основі дистанційних технологій, отримання дієвих інструментів побудови сучасного уроку зарубіжної літератури, розвиток творчого потенціалу, організаційної культури, сфокусованої на розвитку кожного учня.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна Академія ВГ Основа

Розробники / розробниці програми:

Дистанційна Академія ВГ Основа та Фефілова Галина Євгенівна — вчителька зарубіжної літератури вищої категорії, методистка, спікерка Всеукраїнських вебінарів, авторка серії навчально-методичних посібників видавничої групи «Основа», видавництва «Ранок», співавторка підручників із зарубіжної літератури для 8–11-х класів — переможців Всеукраїнського конкурсу підручників (2016–2019).

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Керівник гуртка
 • Керівник секції

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Культурна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність

Перелік професійних компетентностей:

 • Зарубіжна література

Проходження курсу допоможе Вам простежити історію розвитку мистецтва слова, опанувати базові теоретико-літературні поняття, удосконалити навички аналізу художніх творів, виховувати творчого читача із самостійним критичним мисленням, високим естетичним смаком і стійким інтересом до художньої літератури.

Мета вивчення зарубіжної літератури в школі — у процесі вивчення перекладних художніх творів різних національних традицій — формування молодого громадянина України, патріота свої держави з планетарним мисленням; розвиток ключових і предметних компетентностей особистості, здатної обрати для задоволення своїх інтелектуальних, духовних, естетичних та соціальних потреб якісний твір зарубіжної літератури (переклад чи оригінал), дати йому адекватну оцінку, виявити власну читацьку рефлексію; заохочення школярів до розширення кола читання, осягнення духовної значущості та осмислення поетики літературних творів різних епох і країн; поглиблення культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомлення ними виняткового значення  художньої літератури в сучасному світі, націєтворчої функції художнього перекладу, ролі видатних вітчизняних майстрів перекладу в поступу України; виховання в учнів поваги до культурних надбань свого та інших народів; формування творчої особистості з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.

Зміст:

 • Модуль 1. Вступ. Професійний розвиток педагога: від стандарту до інновацій
  Тест
 • Модуль 2. Сучасний урок зарубіжної літератури: технології, методи, прийоми 
  Тест
 • Модуль 3. Планування та організація праці вчителя зарубіжної літератури
  Тест
 • Модуль 4. Особливості вивчення теоретиколітературознавчих понять у процесі викладання зарубіжної літератури
  Тест
 • Модуль 5. Розвиток культури мовлення на уроках зарубіжної літератури як складова процесу формування літературної компетентності сучасних учнів
  Тест
 • Підсумковий контроль
 • придбати вміння використовувати сучасні педагогічні інновації та інструменти в очному, дистанційному та змішанному навчанні при зарубіжної літератури у закладах загальної середньої освіти;
 • навчитися практично реалізовувати компетентністний підхід засобами сучасних інноваційних форм навчання;
 • отримати базу теоретичних знань з питань  методологічних і психолого-педагогічних основ організації освітнього процесу щодо здійснення педагогічної діяльності в умовах упровадження Державного стандарту;
 • удосконалення знання щодо розв’язання нових завдань реформування освіти