Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Діяльнісний підхід у НУШ: ефективна комунікація та співпраця в освітньому процесі

СПРИЯТИ ПІДВИЩЕННЮ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ НУШ, РОЗШИРЕННЮ ЙОГО УЯВИ ПРО СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ОРІЄНТИРИ, УДОСКОНАЛЕННЮ НАВИЧКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ НУШ ТА ВМІННЯ З ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ ТА КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НУШ.

Діяльнісний підхід у НУШ: ефективна комунікація та співпраця в освітньому процесі

Розробники / розробниці програми:

КУ Привільненський «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Привільненської сільської ради

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Технології
 • Угорська мова
 • Фізика і астрономія
 • Фізична культура
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Учасники онлайн-тренінгу отримують презентацію та методичні посібники, матеріали з теми діяльнісного підходу.

1. Діяльнісний підхід як середовище для формування наскрізних умінь у Новій українській школі».

    1.1. Взаємозалежність діяльнісного підходу та розвитку мотивації учнів до навчання.

    1.2. Важливість командної роботи для реалізації діяльнісного підходу.

2. Сутність діяльнісного підходу

     2.1 . Компетентнісний потенціал діяльнісних методів навчання.

    2.2 . Характеристики діяльнісного підходу

    2.3.Агентність як рушійна сила освітньої подорожі дитини. 

 • ПІДВИЩЕНО ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НУШ.
 • НАПРАЦЬОВАНО НАВИЧКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ НУШ.
 • УДОСКОНАЛЕНО ВМІННЯ З ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ ТА КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НУШ.
 • РОЗГЛЯНУТО СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ОРІЄНТИРИ ВЧИТЕЛЯ НУШ.