Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ФЛЕШКУРС "ПЕДАГОГІЧНА ІНТЕРНАТУРА ЯК СТАРТОВИЙ МАЙДАНЧИК ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА"

Мета флешкурсу - ознайомлення з теоретичними та практичними аспектами організації педагогічної інтернатури у закладі освіти; розвиток професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів з організації системи заходів, спрямованих на підтримку педагогічного працівника закладу освіти, призначеного на посаду вперше, у провадженні ним педагогічної діяльності та набутті (вдосконаленні) його фахової майстерності

ФЛЕШКУРС "ПЕДАГОГІЧНА ІНТЕРНАТУРА ЯК СТАРТОВИЙ МАЙДАНЧИК ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА"

Розробники / розробниці програми:

Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вознесенської міської ради

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Флешкурс

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Консультант
 • Методист
 • Педагог професійного навчання

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Основи андрагогіки
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі освітні галузі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

Зміст освітньої програми ураховує особливості професійної діяльності вчителя Нової української школи і визначається: вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; Національною рамкою кваліфікації, освітніми стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних працівників. Зміст програми має практичну спрямованість та охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації педагогів. Структура програми передбачає виконання таких блоків:. перегляд вебінару, опрацювання асинхронної лекції та дидактичного кейсу , тестування за результатами опрацювання теоретичного матеріалу та виконання  практичної роботи зі створення  власного управлінського (педагогічного) кейсу з питання організації педагогічної інтернатури у закладі освіти. 

Для виконання Програми перейдіть за покликанням: Перейти за покликанням

 

ОЧІКУВАНІ НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

знання:

 • алгоритму  організації педагогічної інтернатури в закладі освіти;
 • теоретичних і нормативних основ з питання організації педагогічної інтернатури в закладі освіти;

уміння:

 • створювати систему роботи в освітньому закладі щодо забезпечення реалізації педагогічної інтернатури в закладі освіти;

Програма виконується в асинхронному режимі

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу