Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Як організувати дистанційне навчання

Метою освітньої програми є навчання розробки інтерактивного конспекту дистанційного уроку з використанням інструменту Goformative, опанування навичками планування дистанційного навчання з використанням різноманітних Інтернет-ресурсів та інструментів – відео, інтерактивних вправ, онлайнових тестів та анкет тощо

Як організувати дистанційне навчання

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна академія TeachHub

Розробники / розробниці програми:

Ганна Скрипка

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Проєктувальна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Екологія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Фізика і астрономія
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Педагог отримує постійний доступ до навчальних матеріалів  (відкрити та переглянути навчальні матеріали можна завжди). Також у слухача є можливість поспілкуватися з іншими учасниками курсу та тьютором на форумах, що є в дистанційному курсі.

ТемаЛекціїПрактичніСам. роботаУсього
І. Поняття дистанційного навчання
1.Поняття дистанційного навчання1  1
2.Шляхи реалізації дистанційного навчання в закладі загальної середньої освіти0,5  0,5
3.Забезпечення дистанційного навчання в закладі освіти0,5  0,5
 Разом2  2
ІІ. Інструменти та ресурси дистанційного навчання
4.Навчальні ресурси для підтримки дистанційної форми як окремої форми навчання0,5 11,5
5.Навчальні ресурси для навчання з використанням технологій дистанційного навчання0,5 11,5
6.Види навчальних ресурсів та інструментів для організації дистанційного навчання0,5 11,5
7.Де шукати відеоуроки, навчальне відео та подкасти0,5 11,5
8.Де шукати та створювати дидактичні матеріали, інтерактивні вправи, презентації та іншу наочність0,5 11,5
9.Пошук готових інтерактивних вправ та тестів. Приклади0,5 11,5
 Разом3 69
ІІІ. Створення інтерактивного конспекту дистанційного уроку з використанням інструменту Goformative
10.Реєстрація на сайті goformative  0,50,5
11.Створення інтерактивного конспекту дистанційного уроку з використанням інструменту Goformative  0,50,5
12.Налаштування параметрів інтерактивного конспекту дистанційного уроку  0,50,5
13.Створення класів та додавання учнів  0,50,5
14.Запуск створеного інтерактивного уроку  0,50,5
15.Приєднання учнів до уроку  0,50,5
16.Перегляд результатів роботи над уроком  0,50,5
17.Експорт результатів роботи над уроком  0,50,5
18.Як переглянути експортовану таблицю результатів в форматі .csv  0,50,5
19.Як отримати посилання на створений урок  0,50,5
20.Розробка авторського дистанційного уроку 2 2
 Разом 257
 Усього521118

Знання і розуміння

 

 • поняття дистанційного навчання;
 • шляхів впровадження дистанційного навчання;
 • забезпечення дистанційного навчання;
 • видів навчальних ресурсів та інструментів для організації дистанційного навчання.
Розвинені вміння 
 • підбирати відеоуроки, навчальне відео та подкасти для організації дистанційного навчання;
 • підбирати інтерактивні вправи, онлайнові тести та анкети організації дистанційного навчання;
 • знаходити готові матеріали, опубліковані іншими вчителями, і швидко змінювати їх під потреби конкретного учня чи класу;
 • розробляти інтерактивні уроки для підтримки дистанційного навчання з використанням інструменту Goformative.
Диспозиції (цінності, ставлення)
 • цінність особистості; 
 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток; 
 • рефлексія власної професійної практики.

Зміст освітньої програми ураховує особливості професійної діяльності вчителя Нової української школи і визначається: вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; Національною рамкою кваліфікації, освітніми стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг.

Зміст програми має практичну спрямованість та охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації педагогів.

Структура освітньої програми передбачає опрацювання таких трьох модулів:

 • Поняття дистанційного навчання.
 • Інструменти та ресурси дистанційного навчання.
 • Створення інтерактивного конспекту дистанційного уроку з використанням інструменту Goformative.

Відповідно до навчального плану освітньої програми, тривалість навчання становить 18 академічних годин (0,6 кредиту ECTS) і не має часових обмежень: слухач самостійно планує свою навчальну діяльність (обирає час та темп навчання, консультується з тьютором).