Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ-ВИМОГА ЧАСУ

Розвиток професійної компетентності керівних кадрів з організації педагогічної діяльності та навчання учнів на засадах академічної доброчесності.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ-ВИМОГА ЧАСУ

Розробники / розробниці програми:

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Флешкурс

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Навчання впродовж життя
 • Основи андрагогіки
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі освітні галузі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

 

Шановні колеги! 

Для успішного опанування змісту  заняття вам необхідно:

1.Ознайомитись із навчальним матеріалом до заняття 

2. Переглянути відеоурок  заняття 

3. Пройти тестування за результатами опрацювання теоретичного матеріалу 

4.Виконати практичну роботу «Розробка власного управлінського кейсу з питання академічної доброчесності» (с.7) та розмістити покликання в Google-формі після проходження тестування у розділі «Рефлексивний блок».

5.Також ви маєте можливість ознайомитись та використати матеріали для додаткового опрацювання 

Режим доступу: до курсу:

Перейти за покликанням

 

Після проходження курсу ви  набудете

 • знання:
 • структури внутрішньої системи якості закладу освіти;
 • теоретичних і нормативних основ з питання академічної доброчесності;
 • нормативних вимог щодо формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.
 • уміння:

створювати систему роботи в освітньому закладі щодо забезпечення реалізації політики академічної доброчесності. 

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок педагогів шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу