Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

НАВЧАЮЧИ НАВЧАЮСЬ: ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ

Мета: Підготувати педагогів до реалізації положень концепції “Нової української школи” на рівні середньої освіти, зокрема, до компетентнісного навчання й розвитку ключових громадянських і соціальних компетентностей на всіх предметах та під час позакласної роботи.

НАВЧАЮЧИ НАВЧАЮСЬ: ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ

Розробники / розробниці програми:

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Флешкурс

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Рефлексивна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі освітні галузі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

Шановні колеги!

Для успішного опанування змісту  заняття вам необхідно:

1.Ознайомитись із навчальним матеріалом до заняття 

2. Переглянути відеоурок  

2. Пройти тестування за результатами опрацювання теоретичного матеріалу 

3.Виконати практичну роботу: створити методичні вправи за темою за флешкурсу, врахувавши  ваш предмет викладання   та розмістити покликання в Google-формі після проходження тестування у розділі «Рефлексивний блок».

4.Також ви маєте можливість ознайомитись та використати матеріали для додаткового опрацювання 

Режим доступу до курсу: Перейти за покликанням  

 

Бажаємо успіхів!

Після проходження курсу ви отримаєте 

 • знання:
 • теоретичних  відомостей про компетентності, зокрема громадянську; 
 • особливостей запровадження та реалізації цікавих методів та технік у роботі; 
 • складових професійної компетентності педагогічного колективу, спрямованих на створення якісного освітнього середовища, яке базується на принципах демократії, участі, залученості та культурі прав людини, а також втілює у життя загальношкільний підхід
 • уміння:
 • легко практикувати компетентнісний підхід щодня, розвивати громадянські компетентності в поєднанні з предметними. 

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок педагогів шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу