Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ

МЕТА КУРСУ: розвиток мовленнєвої компетентності педагогічних працівників.

ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ

Розробники / розробниці програми:

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Флешкурс

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Рефлексивна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі освітні галузі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

Шановні колеги!

Для успішного опанування змісту  заняття вам необхідно:

1.Ознайомитись із асинхронною лекцією

2. Переглянути  відеоурок  

3. Пройти тестування за результатами опрацювання теоретичного матеріалу 

4.Виконати практичну роботу: створити алгоритм дій «шляхи вдосконалення професійного мовлення вчителя»  та розмістити покликання в Google-формі після проходження тестування у розділі «Рефлексивний блок».

5.Також ви маєте можливість ознайомитись та використати матеріали для додаткового опрацювання

 Режим доступу до курсу:

Перейти за покликанням

Бажаємо успіхів!

ОЧІКУВАНІ НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • знання:
 • теоретичних  відомостей про культуру мовлення вчителя; 
 • особливостей професійного спілкування; 
 • орфоепічних, граматичних, лексичних  аспекти професійного мовлення; 
 • сучасних вимог до професійно-моральних якостей педагога; 
 • уміння:
 • володіти комунікативно-риторичними якостями мовлення, мовленнєвими етикетом; 
 • використовувати засоби досягнення правильності, точності, чистоти, виразності, доречності, різноманітності та багатства українського мовлення; 
 •  формувати особисте бачення педагогічної ситуації й самостійного визначати морально-етичні шляхи її розв’язання; 
 • дотримуватися вимог педагогічного етикету в практичній діяльності.

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок педагогів шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу