Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

МЕТА КУРСУ: ознайомлення з теоретичними та практичними аспектами формування підприємницької компетентності педагогів; розвиток у вчителів та здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, спрямованих на розвиток педагогічного працівника та підвищення його професійного рівня, вдосконалення його фахової майстерності

ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Розробники / розробниці програми:

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Флешкурс

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Математична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Підприємницька компетентність
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Рефлексивна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі освітні галузі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

Шановні колеги!

Для успішного опанування змісту  заняття вам необхідно:

1.Переглянути навчальне відео.

2. Ознайомитись та використати матеріали для додаткового опрацювання

3. Пройти тестування за результатами опрацювання теоретичного матеріалу .

3.Виконати практичну роботу «Створити чек-лист»

 Режим доступу до курсу:  Перейти за покликанням  

Бажаємо успіхів!

ОЧІКУВАНІ НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • знання:
 • теоретичних і нормативних основ розвитку  підприємницької компетентності вчителів та учнів;
 • основних принципів підприємницької компетентності;
 • Рамки підприємницької компетентності (2016);
 • уміння:
 • створювати систему роботи  щодо формування підприємницької компетентності на уроках та в позурочній діяльності;
 • застосовувати алгоритм побудови практично-орієнтованого проєкту в школі, спрямованого на розвиток підприємницької компетентності вчителя.

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок педагогів шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу