Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА

МЕТА КУРСУ: ознайомлення з теоретичними та практичними аспектами науки про самоуправління і самоорганізацію людини; управління власними ресурсами задля досягнення успіху в професійній діяльності; розвиток професійних компетентностей педагогів, спрямованих на стратегію побудови ділової кар’єри; активність особистості, орієнтовану на саморозвиток та управління власним професійним зростанням

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА

Розробники / розробниці програми:

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • Інше: Загальнокультурна та громадянська компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Флешкурс

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі освітні галузі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

Шановні колеги!

Для успішного опанування змісту  заняття вам необхідно:

1.Переглянути навчальне  відео 

2. Ознайомитись та використати матеріали для додаткового опрацювання з теми курсу.

3. Пройти тестування за результатами опрацювання теоретичного матеріалу 

4.Виконати практичну роботу «5 порад колезі» 

 Режим доступу до курсу: 

Перейти за покликанням  

Бажаємо успіхів!

ОЧІКУВАНІ НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • знання:
 • способів саморозвитку, самоуправління, самоорганізації особистості;
 • теоретичних і практичних засад з питання самоменеджменту педагога;
 • напрямів само менеджменту;
 • уміння:
 • використовувати методи та прийоми самоменеджметну в практичній діяльності;
 • аналізувати свої можливості щодо організації професійної діяльності та впливу на неї різноманітних факторів;
 • застосовувати методи оптимального і свідомого використання власного часу в щоденній діяльності.

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок педагогів шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу