Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

АНАЛІЗ КОНТЕНТУ МЕДІА: ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД МАНІПУЛЯЦІЙ

МЕТА КУРСУ: ознайомлення з теоретичними та практичними засадами аналізу медіаконтенту за видами і способами подання та методами захисту від маніпулятивного впливу медіа.

АНАЛІЗ КОНТЕНТУ МЕДІА: ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД МАНІПУЛЯЦІЙ

Розробники / розробниці програми:

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Флешкурс

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі освітні галузі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

Шановні колеги!

Для успішного опанування змісту  заняття вам необхідно:

1.Ознайомитись із асинхронною лекцією 

2. Переглянути  відеоурок  

3.Опрацювати додатковий матеріал

4. Пройти тестування за результатами опрацювання теоретичного матеріалу 

5. Виконати практичну роботу: Вправа 1. Моє медіаполе. / Вправа 2. Як включити критичне мислення.

 Режим доступу до курсу : 

Перейти за покликанням  

Бажаємо успіхів!

 ОЧІКУВАНІ НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • знання:
 • актуальних медіа-потреб споживачів інформації з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних та соціально-психологічних особливостей;
 • принципів та ознак створення медіаконтенту;
 • видів медіа контенту за формами і способами подання;
 • інструментів впливу медіа на споживача інформації;
 • прийомів медіа маніпуляцій з точки зору пересічного споживача;
 • найдієвішх маніпулятивних прийомів пропаганди;
 • уміння:
 • розпізнавати однобічну чи перекручену інформацію (особливо телевізійну, бо вважається що та має більший вплив).
 • знаходити різницю між загальновідомими фактами і такими, що потребують перевірки;
 • визначати надійність джерела; допустимі та недопустимі твердження; різницю між головною та другорядною інформацією; ангажованість суджень; недоведені аргументи; логічну несумісність тощо;
 • протистояти жорстокості і різним формам інформаційного насильства; 
 • критично оцінювати інформацію.

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок педагогів шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу