Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Секрети успішного тренінгу

Метою освітньої програми є ознайомлення з поняттям тренінгу та його особливостями і структурою, а також навчання плануванню тренінгу, підготовці вправ відповідно до програми тренінгу та його обов’язкових етапів.

Секрети успішного тренінгу

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна академія TeachHub

Розробники / розробниці програми:

Ганна Скрипка

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Керівник гуртка
 • Методист
 • Психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Екологія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Фізика і астрономія
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства

Педагог отримує постійний доступ до навчальних матеріалів  (відкрити та переглянути навчальні матеріали можна завжди). Також у слухача є можливість поспілкуватися з іншими учасниками курсу та тьютором на форумах, що є в дистанційному курсі.

ТемаЛекціїПрактичніСам. роботаУсього
І. Тренінг та його структура
1.Що таке тренінг та якою може бути його структура?0,5  0,5
2.Вступний блок тренінгу: знайомство0,5  0,5
3.Вступний блок тренінгу: визначення очікувань учасників від тренінгу0,5  0,5
4.Основний блок тренінгу: методи навчання на тренінгу0,5  0,5
5.Основний блок тренінгу: вправи-криголами0,5  0,5
6.Завершальний блок тренінгу: вправи-криголами0,5  0,5
 Разом3  3
ІІ. Як організувати тренінг
7.П’ять проблемних ситуацій та як на них реагувати тренеру0,5 1,52
8.Як об’єднати в групи учасників тренінгу 0,5  0,5
9.Як не треба організовувати тренінг0,5  0,5
 Разом1,5 1,53
ІІІ. Планування тренінгу
10.Як спланувати тренінг0,5  0,5
11.Оцінка ефективності тренінгу0,5  0,5
12.Розробка плану тренінгу 11012
 Разом111013
 Усього5,5111,518

Знання і розуміння

 

 • характерних ознак тренінгу;
 • структури тренінгу;
 • правил проведення кожного з етапів тренінгу;
 • проблемних ситуацій, що можуть виникати під час тренінгу, а також шляхів їх вирішення.
Розвинені вміння 
 • об’єднувати учасників тренінгу в групи;
 • обирати доцільні вправи для кожного етапу тренінгу;
 • оцінювати ефективність тренінгу;
 • розробляти план тренінгу.
Диспозиції (цінності, ставлення)
 • цінність особистості; 
 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток; 
 • рефлексія власної професійної практики.

Зміст освітньої програми ураховує особливості професійної діяльності вчителя Нової української школи і визначається: вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; Національною рамкою кваліфікації, освітніми стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг.

Зміст програми має практичну спрямованість та охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації педагогів.

Структура освітньої програми передбачає опрацювання таких трьох модулів:

 • Тренінг та його структура.
 • Як організувати тренінг.
 • Планування тренінгу.

Відповідно до навчального плану освітньої програми, тривалість навчання становить 18 академічних годин (0,6 кредиту ECTS) і не має часових обмежень: слухач самостійно планує свою навчальну діяльність (обирає час та темп навчання, консультується з тьютором).