Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ – ЗАПОРУКА ЯКОСТІ ОСВІТИ УЧНІВ

МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомлення з теоретичними та практичними аспектами організації безперервної освіти вчителів; збагачення знань педагогів про сучасні форми формальної, неформальної та інформальної освіти; формування професійних компетентностей педагогів відповідно до Професійного стандарту вчителя початкових класів; розвиток професійних компетентностей вчителя початкових класів з питання організації освітнього простору в початковій школі.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ – ЗАПОРУКА ЯКОСТІ ОСВІТИ УЧНІВ

Розробники / розробниці програми:

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Флешкурс

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Основи андрагогіки
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

Шановні колеги!

Для успішного опанування змісту  заняття вам необхідно:

1.Ознайомитись із навчальним  відеоуроком

2. Пройти тестування за результатами опрацювання теоретичного матеріалу 

3. Виконати практичну роботу. 

Режим доступу до курсу:

Перейти за покликанням  

 

Бажаємо успіхів!

 

ОЧІКУВАНІ НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • знання:
 •  значення поняття «професійна компетентність» вчителя початкових класів;
 • професійні компетентності вчителя початкових класів НУШ;
 • сучасні форми підвищення кваліфікації педагога;
 • етапи розвитку професійної компетентності вчителя.
 • уміння:
 • оволодівати педагогічною майстерністю шляхом цілеспрямованої роботи над собою; 
 • встановлювати взаємозв’язки професійної компетентності і педагогічної майстерності, які переходять у педагогічну творчість;
 • удосконалювати фахову компетентність шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. 

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу 

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок педагогів шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.