Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК

МЕТА КУРСУ: - ознайомлення педагогів з теоретичними та практичними аспектами організації освітньої діяльності дошкільників та молодших школярів в процесі організації дослідницької діяльності; - розвиток професійної компетентності та фахової майстерності педагогів, які володіють елементами наукової діяльності і творчого пошуку, готові до саморозвитку та самоосвіти в умовах сучасного інформаційного простору.

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Розробники / розробниці програми:

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Флешкурс

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Підприємницька компетентність
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Рефлексивна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

Шановні колеги!

Для успішного опанування змісту  заняття вам необхідно:

1.Ознайомитись із  відеоуроком   

2. Пройти тестування за результатами опрацювання теоретичного матеріалу 

3.Виконати практичну роботу.

4.Також ви маєте можливість ознайомитись та використати матеріали для додаткового опрацювання 

 Режим доступу до курсу :

Перейти за покликанням  

Бажаємо успіхів!

 

ОЧІКУВАНІ НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • знання:
 • алгоритму  організації дослідницької діяльності в закладі освіти;
 • теоретичних і нормативних основ з питання організації дослідницької діяльності в закладі освіти;
 • уміння:
 • створювати систему роботи щодо забезпечення реалізації завдань дослідницької діяльності в закладі освіти;
 • спрямовувати освітній процес на формування предметних і ключових компетентностей здобувачів освіти; 
 • стимулювати внутрішню мотивацію кожного на досягнення успіху в особистісному розвитку;
 • налагоджувати активну партнерську взаємодію усіх учасників у пошуково-дослідницькій діяльності. 

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу 

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок педагогів шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.