Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«Розвиток професійної компетентності вихователів, інструкторів фізкультури закладів дошкільної освіти»

курсів підвищення кваліфікації вихователів, інструкторів фізкультури закладів дошкільної освіти з теми «Розвиток професійної компетентності вихователів, інструкторів фізкультури закладів дошкільної освіти» є вдосконалення освітнього рівня та професійної підготовки педагогів внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань, умінь, формування фахових компетентностей на засадах ідей, положень Нової української школи, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»

«Розвиток професійної компетентності вихователів, інструкторів фізкультури закладів дошкільної освіти»

Розробники / розробниці програми:

Киричук Т.В., завідувач навчально-методичної лабораторії дошкільної освіти

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (очна/денна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вихователь
 • Інструктор з фізкультури

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Підприємницька компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)

Зміст навчального модуля

 

 

ЛекціїПрактичніСемінарськіСамостійніВсього
Модуль І.Соціально-гуманітарний     
1.1.Філософія освіти62  8
1.2.Законодавство про освіту4   4
Модуль ІІ.Професійний     
2.1.Іннаційнова педагогіка64  10
2.2.Сучасна дошкільна психологія4   4
2.3.

Актуальні питання дошкільної 

освіти

2828  56
2.4.Майстер-клас 8  8
2.5.Індивідуально-творча робота 18  18
Модуль ІІІДіагностико-аналітичний     
3.1.

Інструктивно-методичне  

заняття. Вхідне комплексне 

діагностування

2   2
3.2.Комплексний залік 4  4
3.3.

Конференція з обміну досвідом 

професійної діяльності

  4 4
3.4.

Вихідне комплексне 

діагностування

 2  2
Всього 50664 120

 

– засвоїти концепції, принципи, основні закономірності розвитку дошкільної освіти; 

- уміти планувати, організовувати та здійснювати фізкультурнооздоровчу роботу в закладі дошкільної освіти з дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 – знати вітчизняне законодавство у сфері дошкільної освіти, Базовий компонент дошкільної освіти та чинні освітні програми розвитку дитини;

 – упроваджувати в практику роботи сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та інноваційні освітні технології дошкільної освіти; впроваджувати ефективні форми, методи і засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку; 

– вільно орієнтуватися в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання і виховання підростаючого покоління, використовувати їх як основу в своїй практичній діяльності;

 – оволодіти науково обґрунтованими методами та сучасними технологіями щодо організації дошкільної освіти з урахуванням особливостей індивідуального фізичного розвитку дітей дошкільного віку; 

– організовувати освітній процес із дошкільнятами, спираючись на використання теоретичних знань і практичних умінь з фізичного виховання, отриманих під час вивчення курсу; 

– створювати сприятливі умови для взаємодії дітей в умовах дошкільної освіти; здійснювати профілактичні та фізкультурні заходи, забезпечувати організацію та проведення фізкультурних свят, розваг, днів здоров’я та інших заходів оздоровчого напряму; контроль за станом здоров'я і фізичним розвитком вихованців; 

– проєктувати власну програму професійного розвитку;

 –здійснювати інформаційно-просвітницьку діяльність щодо підтримки і важливості впровадження інклюзивної освіти в Україні