Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«Гра у початковій школі: навчання в задоволення»

Неперервне підвищення кваліфікації вчителів початкових класів спрямоване на систематичне забезпечення та оновлення наявної суми знань і умінь, послідовне вдосконалення професійних якостей, на всебічний розвиток особистості, збагачення індивідуальних освітніх і духовних потреб тощо. Для вчителя початкових класів курсова підготовка стає не лише однією з обов’язкових умов атестації, а передусім творчою сходинкою для індивідуально-особистісного та професійно-діяльнісного самовдосконалення на основі активізації базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду відповідно до особистих інтересів, соціальних запитів держави щодо ефективного виконання посадово-функціональних обов’язків

«Гра у початковій школі: навчання в задоволення»

Розробники / розробниці програми:

Чикалова Т.Г, к.п.н., старший викладач кафедри теорії й методики ошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (очна/денна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Підприємницька компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 


 

 

З м і с тВЛСП
Модуль 1. Інформаційно-мотиваційний
1.1.Організація освітнього процесу з використанням сучасних педагогічних технологій 22  
Модуль 2. Професійно-діяльнісний
2.1.Гра як інструмент підвищення мотивації до навчання. Гейміфікація та едьютеймент як складові діяльнісного та компетентнісного підходів сучасної школи.42 2
2.2.Гра як засіб розвитку учнів початкової школи42 2
2.3Використання квест-технології на уроках у початковій школі42 2
2.4Ігрова діяльність на уроках мовно-літературної освітньої галузі42 2
2.5.Забезпечення психологічної підтримки здобувачів освіти42 2
2.6.Ігрові підходи до формування здоровʼязбережувальної компетентності молодших школярів2  2
2.7.Особливості ігрової технології Клауса Фопеля в умовах інклюзивного навчання42 2
Модуль 3. Рефлексивно-аналітичний
3.1.Тестування2  2
 Разом 3014 16

Розуміння психолого-педагогічних основ педагогічних технологій

Ознайомлення з потенціалом ігрових технологій в умовах інтеграції освітнього процесу.

Використання ігрового підходу для розвитку вмінь XXI століття.

Ознайомлення з ефективними освітніми інструментами у світі та в Україні. 

Ознайомлення з технологіями гейміфікація та едьютеймент як складовими діяльнісно-компетентнісного підходу сучасної школи.

Ознайомлення з потенціалом методики компетентнісного навчання «Шість цеглинок» як дієвої практики розвивального, проєктного, проблемного навчання, реалізації дослідницького та інтерактивного підходів в освітній діяльності. 

Розвиток уміння використовувати активні методи навчання, в основі яких ігровий підхід (зокрема, з конструктором LEGO). 

Ознайомлення з сутністю та видами квест-технології.

Розвиток уміння застосувувати ІКТ під час квесту як варіанту дистанційного навчання.

Поглиблене розуміння значення гри для  уроків мовно-літературної освітньої галузі. Ознайомлення з особливостями використання різних видів ігор на уроках української мови і літературного читання.

Поглиблення знань   вчителів початкових класів стосовно вікових особливостей дітей, психологічної готовності до школи. 

Опанування уміннями виристовувати графічні прийоми й метод спостереження для визначення психологічних особливостей школяра у роботі вчителя молодших класів, складати психолого-педагогічну характеристику на молодшого школяра.

Ознайомлення із здоров’язбережувальними технологіями

Розвиток уміння використовувати здоров’язбережувальну ігрову діяльність в освітньому процесі початкової школи.

Розуміння концепції інклюзивної освіти як забезпечення права кожної дитини на якісну освіту та особливостей її реалізації в освітньому процесі. 

Ознайомлення з інтерактивними іграми К.Фоппеля та їх впливом на розвиток особистості, її здатності комунікувати та взаємодіяти.

Рефлексія. Зворотний зв’язок. Виявлення рівня сформованості компетентностей. Планування власної освітньої траєкторії