Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«Фаховий кластер педагога Нової української школи»

» Є забезпечення індивідуально-особистісного та професійно-діяльнісного самовдосконалення педагогів початкової школи завдяки активізації їхньої базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду, удосконалення освітнього рівня та професійної підготовки педагогів шляхом поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань, умінь та формування фахових компетентностей на засадах ідей та положень Нової української школи, набуття навичок застосування сучасного змісту початкової освіти, методик і технологій в освітній процес

«Фаховий кластер педагога Нової української школи»

Розробники / розробниці програми:

Стребна О.В, к.п.н., методистка навчально-методичної лабораторії початкової освіти

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (очна/денна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Підприємницька компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 


 

 

З м і с тВЛСП
Модуль 1. Інформаційно-мотиваційний
1.1.Стратегічні напрями розвитку освітньої галузі України у ХХІ столітті22  
1.2.Сучасний урок у початковій школі 422 
Модуль 2. 
2.1.Використання онлайн-ресурсів в освітньому процесі початкової школи42 2
2.2.Компетенції 4 К: актуальність, шляхи формування у молодшого школяра та їх інтеграція в освітній процес42 2
2.3

Навчально-дослідницька діяльність на уроках у початковій школі

 

42 2
2.4Інновації у викладанні мовно-літературної освітньої галузі42 2
2.5.Реалізація діяльнісного підходу на уроках математики в початковій школі22  
2.6.Розвиток сензитивності та емпатії в учнів засобами образотворчого мистецтва2  2
2.7.

Співпраця учасників освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання 

 

22  
Модуль 3. Рефлексивно-аналітичний
3.1.Тестування2  2
 Разом 3016212

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Ознайомлення з історією розвитку філософії освіти в Україні.

Усвідомлення сутності понять  «реформування», «трансформація», «модернізація», необхідності переходу до нової освітньої парадигми. 

Усвідомлення структури, змісту та значущості сучасного уроку в НУШ.

Застосування онлайн-ресурсів під час освітнього процесу початкової школи.
Ознайомлення з теорією та методикою навчання критичного мислення на уроках. Центральну частину моделі займають компетенції «4К»: креативність, критичне мислення, комунікація та кооперація (взаємодія та співпраця).   
Формування навчально-дослідницької діяльності учнів на уроках у початковій школі.
Ознайомлення з інноваціями у викладанні мовно-літературної освітньої галузі. 
Розуміння діяльнісного підходу в початковій школі. Значення  діяльнісного  підходу щодо розумового розвитку учнів початкової школи. Методи реалізації діяльнісного підходу у процесі вивчення математики учнями молодшого шкільного віку.                                    
Розуміння специфіки розвитку творчої компетентності молодших школярів засобами образотворчого мистецтва.
Розуміння концепції інклюзивної освіти як забезпечення права кожної дитини на якісну освіту та особливостей її реалізації в освітньому процесі.
Рефлексія. Зворотний зв’язок. Виявлення рівня сформованості компетентностей. Планування власної освітньої траєкторії