Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Формування та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти

Формування у директорів та педагогічних працівників закладів дошкільної освіти вміння організувати ефективну роботу з визначення політики, стратегії, процедур забезпечення якості освітньої діяльності та розвитку внутрішньої системи забезпечення якості освіти; сприяння у створенні Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, проведенні самооцінювання освітньої діяльності й управлінських процесів.

Формування та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна», Управління Державної служби якості освіти у Сумській області, Представництво в Україні Фонду імені Гайнріха Бьолля

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Інше: Директори, вихователі-методисти, вихователі закладів дошкільної освіти, директори та заступники директорів, вихователі закладів освіти, що мають у своєму складі дошкільний підрозділ

Перелік загальних компетентностей:

 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Інше: Інтегральна компетентність; Знання чинного законодавства у сфері забезпечення якості освіти України; Відкритість до нового, гнучкість у сприйнятті змін ; Рефлексивна компетентність ; Інклюзивна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Дошкільна освіта
 • Інше: ЗК 06. Здатність усвідомлювати свої професійні можливості та діяти лише в межах професійної підготовленості, діяти на основі етичних міркувань (мотивів), доброчесності, соціальної відповідальності, поваги та мультикультурності (етична компетентність)

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Надання розробниками Програми індивідуальних та групових консультацій на запит учасників навчання.

Модуль 1. Теоретичні засади системи забезпечення якості освіти (2 год.)

Модуль 2. Формування та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти (8 год.) 

Модуль 3. Самооцінювання в закладі дошкільної освіти (9 год.)

Модуль 4.  Недискримінаційний підхід як складова забезпечення внутрішньої системи забезпечення якості освіти (5 год.)

Модуль 5. Розвиток м'яких навичок на прикладі програми соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) (5 год.)

Модуль 6. Діагностичний (1 год)

Учасниці/-ки отримають спеціальні знання та вміння з питань розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти та самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу дошкільної освіти, у тому числі з урахуванням недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті; підвищать рівень умінь щодо використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій для реалізації процедур забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в закладі дошкільної освіти; пропрацюють навички створення команди, генерування, розробки, втілення у життя управлінських та педагогічних ініціатив  задля дотримання вимог законодавства про освіту та розвитку закладу освіти.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Назва модуля/теми

 

Навчальні заняттяФорма навчанняУсього

Інтер-

активна лекція

Тема-тична дискусія

Прак-

тичне

заняття

Само-стійна робота 

Модуль 1. Теоретичні засади системи забезпечення якості освіти (2 год.)

 

Тема 1.1. Система забезпечення якості освіти: принципи, поняття, компоненти, процедури

1.1.1.Нормативно-правові документи з питань створення і розбудови системи забезпечення якості освіти та державного нагляду (контролю) у закладах загальної середньої освіти.

Повноваження Державної служби якості освіти. Принципи, поняття, компоненти, процедури системи забезпечення якості освіти

1  12
Усього за модулем2

     Модуль 2. Формування та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти (8 год.) 

 

Тема 2.1. Внутрішня система забезпечення якості освіти: сутність, компоненти, напрями, стратегія, політика, процедури 

 

2.1.1. Сутність внутрішньої системи забезпечення якості освіти та принципи її функціонування. Якість освіти і якість освітньої діяльності закладу освіти. Культура якості.11  4
2.1.2. Нормативно-правові акти та методичні рекомендації щодо створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Компоненти, напрями, процедури забезпечення якості освіти1 1 
Тема 2.2. Критерії оцінювання функціонування системи. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти2.2.1. Правила/вимоги, критерії, індикатори оцінювання рівня якості освітньої та управлінської діяльності1 1 4
2.2.2. Управлінські рішення щодо функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти: розробка, схвалення, затвердження, оприлюднення1 1 
   Усього за модулем8
  Модуль 3. Самооцінювання в закладі дошкільної освіти (9 год.)
Тема 3.1. Процедура самооцінювання освітніх та управлінських процесів закладу дошкільної освіти: мета, моделі, алгоритм проведення

3.1.1. Мета , моделі терміни проведення процедури самооцінювання

 

11  4
3.1.2. Покроковий алгоритм проведення самооцінювання в закладі дошкільної освіти1 1 

Тема 3.2. Збір інформації для самооцінювання: методи та інструменти

 

3.2.1. Методи збору інформації для самооцінювання: опитування учасників освітнього процесу, спостереження, вивчення документації1  14
3.2.2. Розробка та використання анкет, форм для опитування учасників освітнього процесу, форм для спостереження, вивчення документації, педагогічної діяльності, освітніх ресурсів закладу освіти. Використання інформаційно-комунікативних технологій для проведення самооцінювання1 1 
Тема 3.2. Узагальнення й аналіз результатів самооцінювання3.2.1. Визначення стану функціонування системи: описовий та кількісний підходи. Планування шляхів удосконалення системи. Документи, які слід скласти за підсумками самооцінювання. Звітування та оприлюднення результатів самооцінювання.1   

 

1

   Усього за модулем9
  Модуль 4.  Недискримінаційний підхід як складова забезпечення внутрішньої системи забезпечення якості освіти (5 год.)
Тема 4.1. Сутність недискримінацій-ного підходу в освіті

4.1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті

4.1.2. «Прихований навчальний план» і його вплив на результат виховного процесу

4.1.3. Сфери вияву та впливу «прихованого навчального плану» у закладі освіти

4.1.4. Антидискримінаційна експертиза як інструмент підвищення якості освіти

1,51  

 

 

Тема 4.2

Процедури, інструменти, об’єкти антидискри-мінаційної експертизи у ЗЗСО

 

4.2.1. Приписаний і створюваний рівні функціонування простору закладу освіти 

4.2.2. Антидискримінаційний аудит закладу освіти – інноваційна методика оцінки рівня забезпечення якості освітніх і управлінських процесів

4.2.3. Недискримінаційна мова як чинник створення безпечного і здорового освітнього середовища

4.2.4. Педагогічна комунікація як об’єкт антидискримінаційної експертизи. Типові дискримінаційні практики у стилі педагогічної комунікації

1,51  

 

 

Усього за модулем5
  Модуль 5. Розвиток м'яких навичок на прикладі програми соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) (4 год.)

Тема 5.1

Структура та основні засади програми СЕЕН

 

5.1.1. Програма СЕЕН як ефективний підхід розвитку м’яких навичок.1,5  1

 

 

5.1.2.  Впровадження програми СЕЕН в Україні1,5    
Усього за модулем4
Модуль 6. Діагностичний (2 год)
Вихідне діагностування та індивідуальні консультації з розробниками/-цями програми (за необхідності)2
Усього за модулем22
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ1645530