Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Вивчаємо нове Положення про атестацію педагогічних працівників

Мета: ознайомити педагогів із змістом Нового положення про атестацію педагогічних працівників, яке вступає в дію з 1 вересня 2023 року, здійснити огляд нововведень в атестаційній процедурі, які чекають на педагогів у новому навчальному році

Вивчаємо нове Положення про атестацію педагогічних працівників

Розробники / розробниці програми:

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Флешкурс

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Основи андрагогіки
 • Проєктувальна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі освітні галузі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

Шановні колеги!

Для успішного опанування змісту  курсу вам необхідно:

1. Переглянути вебінар 

2. Пройти тестування за результатами опрацювання теоретичного матеріалу 

3. Ознайомитись та використати матеріали для додаткового опрацювання 

 Режим доступу: до курсу

Перейти за покликанням  

Бажаємо успіхів!

ОЧІКУВАНІ НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • знання:
 • загального змісту нового Положення про атестацію педагогічних працівників
 • усвідомлення:
 • конкретних нововведень в проведенні атестаційної процедури
 • практичне відпрацювання:
 • норм нового Положення про атестацію педагогічних працівників  
 • уміння:
 • проєктувати і проводи атестаційну кампанію згідно норм законодавства  
 • використовувати необхідні інструменти для здійснення атестаційної процедури

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок педагогів шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу