Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Інструменти формувального оцінювання в системі НУШ

полягає у розвитку загальних і професійних компетентностей вчителів, необхідних для ефективної організації освітнього процесу в умовах реалізації Державного стандарту загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898, та Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. Програму підвищення кваліфікації розроблено з урахуванням професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 24 грудня 2020 року № 2736, та результатів моніторингового дослідження впровадження реформи «Нова українська школа» у закладах загальної середньої освіти.

Інструменти формувального оцінювання в системі НУШ

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Громада. Освіта. Розвиток»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організація "Громада. Освіта.Розвиток"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Екологія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (іспанська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Іноземна мова (французька)
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Математика
 • Математика (Геометрія)
 • Мистецтво
 • Мистецтво (образотворче)
 • Мистецтво (музичне)
 • Основи здоров’я
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Технології
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • A1.2. Здатність забезпечувати (за потреби) здобуття учнями освіти з урахуванням особливостей мовного середовища в закладі освіти (мова відповідного корінного народу або національної меншини України)
 • А1.3. Здатність забезпечувати навчання учнів іноземній мові та спілкуватися іноземною мовою у професійному колі (для вчителів іноземної мови)
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби
 1. Електронний або друкований сертифікат (на вибір учасників) підвищення кваліфікації на 30 годин (1 кредит ЄКТС).
 2. Покликання на електронний реєстр сертифікатів та електронний варіант програми.

Модуль1. Нормативна база, концепція та ціннісні засади НУШ. Нові ролі та завдання вчителя в контексті сучасних змін.
Модуль 2. Державний стандарт базової середньої освіти: особливості,  ключові компетентності та наскрізні вміння. Цілі та ціннісні орієнтири базової середньої освіти.
Модуль 3. Характеристика предметних галузей. Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів. Базовий навчальний план.
Модуль 4. Модельні навчальні програми: особливості та принципи обрання модельних навчальних програм. Академічна свобода вчителя при складанні календарно-тематичного  та поурочного планування.
Модуль 5. Наступність між початковою та базовою середньою освітою. Інтегрований підхід в освітньому процесі. Психологічний супровід освітнього процесу. Організація інклюзивного навчання.
Модуль 6. Оцінювання навчальних досягнень  

Модуль1. Нормативна база, концепція та ціннісні засади НУШ. Нові ролі та завдання вчителя в контексті сучасних змін.
Модуль 2. Державний стандарт базової середньої освіти: особливості,  ключові компетентності та наскрізні вміння. Цілі та ціннісні орієнтири базової середньої освіти.
Модуль 3. Характеристика предметних галузей. Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів. Базовий навчальний план.
Модуль 4. Модельні навчальні програми: особливості та принципи обрання модельних навчальних програм. Академічна свобода вчителя при складанні календарно-тематичного  та поурочного планування.
Модуль 5. Наступність між початковою та базовою середньою освітою. Інтегрований підхід в освітньому процесі. Психологічний супровід освітнього процесу. Організація інклюзивного навчання.
Модуль 6. Оцінювання навчальних досягнень