Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Благополуччя вчителів України

Підсилити спроможність українського вчительства через знайомство їх із: 1. знаннями про стрес, благополуччя і турботу про себе, визначення цілей та стратегій покращення якості життя відповідно до цих категорій; 2. навичками самоусвідомленості та керування собою, які можуть бути корисним під час стресу чи почуття пригніченості та використовуватися педагогічними працівниками самостійно у повсякденному житті.

Благополуччя вчителів України

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Finn Church Aid

Розробники / розробниці програми:

Програма занять була розроблена організацією War Child Holland на основі програми CORE та контекстуалізована за підтримки бюро Європейської комісії з гуманітарної допомоги та цивільного захисту (ECHO)

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • семінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Всі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами

Частина І. Семінари з благополуччя вчителів України

Вступне заняття.

Модуль 1. “Розуміння стресу та турботи про себе” 

Стрес. 

Турбота про себе.

Модуль 2. “Самоусвідомлення та керування собою” 

Усвідомлення думок та емоцій.

Частина ІІ. Спільнота з обміну досвідом

Перехід та налаштування. 

Подолання стресу та турбота про себе.

Керування емоціями та впевненість в собі. 

Вирішення конфліктів та побудова відносин. 

Шлях уперед.

Після проходження програми учасники зможуть: 

● використовувати техніки заземлення, усвідомленості та присутності у даний момент, концентрації уваги на цілі, яким навчилися під час проходження програми; 

● встановлювати та підтримувати здорові та підтримуючі стосунки та ефективно орієнтуватися у ситуаціях з різними людьми та группами, в т.ч. між учасниками програми; 

● орієнтуючись на визначення благополуччя наведене у програмі, корегувати своє повсякденне життя з метою покращення його якості і підвищення благополуччя; 

● аналізувати власні джерела стресу у повсякденному житті та обирати для себе найефективніші стратегії подолання стресу та використовувати методики керування ним; 

● визначати власні цінності і керуватися ними у роботі та інших сферах життя; 

● формувати наміри турботи про себе та обирати позитивні стратегії для їх реалізації на основі вивченої концепції стратегій турботи про себе заради благополуччя; 

● розуміти власні емоції, думки та цінності та те, як вони впливають на поведінку в різних ситуаціях; 

● дистанціюватися від важких думок у повсякденні та відводити місце важким почуттям; 

● ефективно керувати своїми емоціями, думками та поведінкою у різних ситуаціях та досягати цілей та устремлінь, концентрації уваги; 

● використовувати принципи соціально-емоційного навчання та розвивати відповідно до нього власні компетенції для підвищення благополуччя та покращення професійної і побутової сфер життя; 

● розуміти точки зору та співпереживати іншим людям, у тому числі з різних верств суспільства, культур та контекстів; 

● робити дбайливий та конструктивний вибір щодо особистої поведінки та соціальних взаємодій у різних ситуаціях; 

● розвивати почуття впевненості в собі яке допомагає долати труднощі у роботі та інших сферах життя; 

● використовувати позитивні стратегії вирішення конфліктів; 

● організовувати роботу спільнот з обміну досвідом в своєму педагогічному колективі.