Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Воркшоп (віртуальна педагогічна студія) «Клуб СЕЕН: вісім кроків»

Мета програми: сформувати цілісне уявлення щодо структури і змісту навчальної програми соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН), методичних особливостей проведення уроків СЕЕН, розвинути навички використання (самостійно та разом з учнівством) практик СЕЕН, а також проведення уроків СЕЕН // Дана програма НЕ НАДАЄ прав викладати СЕЕН для дорослої авдиторії, в тому числя для освітянства.

Воркшоп (віртуальна педагогічна студія) «Клуб СЕЕН: вісім кроків»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна». Програма здійснюється за підтримки федерального уряду Німеччини у межах програми «Громадянська служба миру» Civil Peace Service Ukraine - GIZ ZFD.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: соціально-емоційна компетентність, пов’язана з ідеями доброти, з усвідомленням рівних прав і можливостей.

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: воркшоп (віртуальна педагогічна студія)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник гуртка
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Інше: методична компетентність; навички фасилітації у класному колективі; навички використовувати правила емоційної гігієни, навички стійкості у воєнний та повоєнний часи.

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Початкова школа
 • Інше: загальна середня освіта, менеджмент в освіті

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Воркшоп (віртуальна педагогічна студія) «Клуб СЕЕН: вісім кроків» 

 

Сесія 1.«Знайомство зі структурою і педагогічною моделлю СЕЕН». Знайомство зі структурою і авторами/ками програми СЕЕН. Три виміри і три рівні СЕЕН. Педагогічна модель СЕЕН. Наповнення і послідовність програми. Умови ефективного впровадження програми СЕЕН: послідовність, активність, спрямованість, чіткість. Варіативність впровадження програми СЕЕН. Система стійких умінь, які розвиває СЕЕН. П’ять частин уроку СЕЕН. Важливість фасилітації при проведенні уроків СЕЕН. Ключові поняття для досягнення високої якості впровадження програми: точність, дозування, якість викладання, адаптація, залученість учнівства. Оцінювання навчальних досягнень учнівства. Практична частина. Обговорення проблемних питань. (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Сесія 2. «Створення атмосфери співпереживання в класі». Показано як системне мислення, співпереживання та критичне мислення вплетені в кожний розділ програми. Розкриття основоположних понять доброта і співпереживання. Термін «доброта» використовуємо для молодшого учнівства, а «співпереживання» — для старшого. Створення списку класних домовленостей і постійне звертання до них. Розуміння вчинків і прихованих за ними внутрішніх якостей. Важливість аналізу щоденних вчинків для кращого розуміння поняття «доброта». Практична частина. Розбір необхідності створення класних домовленостей, обговорення наведених у посібнику історій, їхнього значення. Малюнок доброти. (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Сесія 3. «Виховання життєвої стійкості». Розуміння важливої ролі тіла, особливо нервової системи, для щастя та благополуччя. Реакції тіла на справжню чи удавану небезпеку. Знайомство з тілесними самовідчуттями. Навички стійкості, які допомагають заспокоїти розум та тіло і збалансувати нервову систему. Засвоєння стратегій «Миттєвої допомоги!», які допомагають вихованню сильних сторін власних, учнів і учениць. Практична частина. Тренування у використанні стратегій «Миттєвої допомоги!» та практик. Розбір особливостей проведення уроку даного розділу. (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Сесія 4. «Підсилення уваги і самоусвідомленості». Поняття «емоційна грамотність», розуміння як влаштований наш розум. Створення ментальних карт. Важливість стеження за своїми думками і відчуттями. Необхідність відточування уваги для навчання, засвоєння інформації і контролю за імпульсами. Знайомство з різними вправами на відточування уваги. Практична частина. Проведення вправ на відточування уваги. Розбір уроку з третього розділу. (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Сесія 5. «Управління емоціями». Поняття «емоції» і їхні характеристики. Шкала розвитку емоції — послідовність процесів зародження емоції, врегулювання емоції та поведінки. Групи емоцій та стратегії врегулювання «ризикованих емоцій». Важливість розвитку навички давати собі раду з «ризикованими емоціями». Практична частина. Складання «ментальної карти» або «мапи розуму» і через неї уміння розрізняти різні ментальні стани, такі як емоції, та їхні характеристики. Розбір уроку з четверного розділу. (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Сесія 6. «Навчатися одні від одних, пізнавати одні одних». Важливість звертання уваги на інших людей, розуміння емоцій інших у контексті, уміння ставати на позицію інших. Емпатія — уміння розуміти ситуацію та емоційний стан іншої людини та співпереживати їй. Практична частина. Проведення практик вдумливих діалогів і вдумливого слухання. Розбір уроку даного розділу. (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Сесія 7. «Співпереживання собі й іншим». Розвиток навички проявляти більше доброти одні до одних, розуміти емоції та поведінку інших у контексті, що допоможе краще співпереживати іншим, що поглиблює зв’язок між людьми та допоможе почуватися менш самотніми чи ізольованими. Залежність співпереживання від усвідомленості ситуації, у якій перебуває інша людина, здатності відчувати до неї емпатію, а також відчуття прив’язаності чи ніжності до цієї особи. Співпереживання собі що означає «з добротою та розумінням до себе в моменти власної слабкості». Практична частина. Вправи на розвиток емпатії. Розбір уроку даного розділу. (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Сесія 8. «Це наша спільна справа». Поняття про системи та системне мислення, розуміння того, що люди, речі та події взаємозалежні з іншими людьми, речами та подіями і взаємопов’язані з ними складною мережею причинно-наслідкових зв’язків. Практична частина. Практики системного мислення, петлі зворотного зв’язку, метафора айсберга, яка допомагає розглядати події не як розрізнені ситуації, а як прояви більш глибинних структур. Розбір уроку даного розділу. Створення підсумкового проєкту «Будуємо кращій світ». (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Підсумкове онлайн-тестування за змістом програми. Заповнення форми зворотного зв’язку (сам. робота 2 год.).

Учасниці/-ки 

– ознайомляться з педагогічною моделлю СЕЕН та її складовими, трьома вимірами і трьома рівнями СЕЕН, чітко зрозуміють особливості проведення уроків по всім основним темам програми СЕЕН, навчаться застосовувати самостійно та з учнівством пропоновані практики СЕЕН; 

– оволодіють методичними навичками проведення занять з СЕЕН, розвинуть навички критичного та системного мислення, оцінки ризиків, організації ефективної комунікації та співпраці у роботі; 

– дізнаються про нові можливості створення атмосфери співпереживання у класі й закладі освіти, управління емоційно-травмуючими ситуаціями у воєнний та повоєнний часи; 

– оволодіють навичкою вдумливого слухання.

 

*Сертифікат надає право викладати СЕЕН лише здобувачам/здобувачкам освіти ЗДО, ЗЗСО, П(П)ТО.

ТРЕНЕРСЬКА КОМАНДА

 

Маргарита ВОРОВКАсертифікована тренерка СЕЕН, професорка Мелітопольського державного педагогічного університету
Ірина В’ЯЗОВСЬКА сертифікована тренерка СЕЕН, учителька Полтавського спортивного ліцею
Тетяна ВОДОЛАЗЬКА     сертифікована тренерка СЕЕН, доцентка Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Марина ГАЛАТсертифікована тренерка СЕЕН, віце-директорка Золотоніської спеціалізованої школи №2 
Вікторія ГРИНЬКО сертифікована тренерка СЕЕН, професорка Донбаського державного педагогічного університету
Лариса ГРИЦЮКсертифікована тренерка СЕЕН, директорка Миколаївської гімназії №29
Ольга ГУРСЬКА               сертифікована тренерка СЕЕН, в.о. директора Полтавської приватної школи «ДКУ»
Тетяна ДРОЖЖИНАсертифікована фасилітаторка СЕЕН, фахівчиня з управління проєктами та програмами ГО «ЕдКемп Україна»
Артем ДУДКАсертифікований тренер СЕЕН, учитель Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню № 75
Лариса ЖЕДЕНКОсертифікована тренерка СЕЕН, директорка Опорного закладу «Ялосовецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів»  
Олена КОБИЛІНСЬКАсертифікована тренерка СЕЕН, спеціалістка гуманітарного відділу виконавчого комітету Оваднівської сільської ради
Наталія КОЛЕСНІЧЕНКОсертифікована тренерка СЕЕН, заступниця директора Миколаївської гімназії № 3
Ірина ЛИТВИНсертифікована тренерка СЕЕН, тренерка, фасилітаторка
Юлія НЕДЗЕЛЬСЬКАсертифікована тренерка СЕЕН, учителька Тернопільської школи № 28
Ганна ПЕТРУЧЕНЯсертифікована фасилітаторка СЕЕН, фахівчиня з програмного напряму ГО «ЕдКемп Україна»
Вікторія ПУСТОВІТсертифікована тренерка СЕЕН, Одеський ліцей № 22
Ольга РАССКАЗОВАсертифікована тренерка СЕЕН, професорка Харківської гуманітарно-педагогічної академії
Ірина ТОМИЧсертифікована тренерка СЕЕН, директорка навчально-виховного комплексу № 9 м. Хмельницький

ПІДСУМКОВА СЕРТИФІКАЦІЙНА ФОРМА БУДЕ ВІДКРИТА о 15.00 20.10.2023.

 

Перейти за покликанням  

 

Форма відвідування зустрічей Клубу Перейти за покликанням .

 

Відеозаписи засідань Клубу СЕЕН “Вісім кроків” можна переглянути Перейти за покликанням . Відеозаписи викладаються протягом 1-2 днів після проведення онлайн-зустрічі

Презентації до зустрічей Клубу можна переглянути Перейти за покликанням

ТемаТерміни реалізації.Форми
1Тема 1. «Знайомство зі структурою і педагогічною моделлю СЕЕН» (Тетяна Дрожжина, Ганна Петрученя)

26.09.2023

16.00 - 18.00

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

2Тема 2. «Створення атмосфери співпереживання в класі» (Марина Галат, Юлія Недзельська)

28.09.2023

16.00 - 18.00

 

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

3Тема 3. «Виховання життєвої стійкості» (Лариса Жеденко, Тетяна Водолазька, Ірина В’язовська)

03.10.2023

15.00 - 17.00

 

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

4Тема 4. «Підсилення уваги і самоусвідомленості»
(Лариса Грицюк, Наталія Колесніченко)

05.10.2023

15.00 - 17.00

 

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

5Тема 5. «Управління емоціями» (Ольга Гурська, Вікторія Пустовіт)

10.10.2023

16.00 - 18.00

 

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

6Тема 6. «Навчатися одні від одних, пізнавати одні одних» (Олена Кобилінська, Ірина Литвин)

12.10.2023

16.00 - 18.00

 

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

7Тема 7. Співпереживання собі й іншим» (Марина Галат, Ірина Томич)

17.10.2023

16.00 - 18.00

 

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

8Тема 8. «Це наша спільна справа» (Маргарита Воровка, Артем Дудка, Ольга Рассказова)

19.10.2023

16.00 - 18.00

 

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

9Підсумкове тестування і сертифікаціядо 03.11.2023

Тестування 
– 2 год.