Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Як спланувати STEM-проєкт

Метою освітньої програми є навчання плануванню навчальної діяльності в STEM-проєктах, в центрі яких є технічне конструювання та вивчення STEM-предметів, використовується сучасне обладнання, мобільні технології, онлайнові інструменти та програмне забезпечення для комп’ютерів та мобільних пристроїв

Як спланувати STEM-проєкт

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна академія TeachHub

Розробники / розробниці програми:

Ганна Скрипка

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Заступник директора

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Дошкільна освіта
 • Екологія
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Математика
 • Мистецтво
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Фізика і астрономія
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
ТемаЛекціїПрактичніСам. роботаУсього
І. Базові поняття STEM-освіти
1.Поняття STEM-освіти. Нормативна база впровадження STEM в закладі освіти1  1
2.Поняття навчального дослідження та його місце в STEM-проєкті1 12
 Разом2 13
ІІ. Особливості планування навчальних проєктів
3.Організаційно-методичні аспекти планування STEM-проєкту2 13
 Разом2 13
ІІІ. Розробка плану реалізації STEM-проєкту
4.Розробка плану реалізації STEM-проєкту 21012
 Разом 21012
 Усього421218

Знання і розуміння

 

 • способів реалізації інтеграційного підходу в навчанні школярів;
 • суті методу проєктів, типів проектів та форм продуктів проєктної діяльності;
 • поняття STEM-освіти та шляхів її впровадження;
 • етапів планування STEM-проєкту;
 • організації освітньої діяльності в умовах розвитку інформаційного суспільства з використанням сучасних педагогічних та інформаційних технологій, що відповідають потребам часу.
Розвинені вміння 
 • керувати проєктною діяльністю школярів;
 • організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах;
 • використовувати онлайнові інструменти та мобільні додатки в межах STEM-проєкту; 
 • розробляти план реалізації STEM-проєкту; 
 • проектувати навчально-виховний процес у закладі освіти з використанням сучасних педагогічних інструментів та технологій.
Диспозиції (цінності, ставлення)
 • цінність особистості; 
 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток; 
 • рефлексія власної професійної практики.

Зміст освітньої програми ураховує особливості професійної діяльності вчителя Нової української школи і визначається: вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; Національною рамкою кваліфікації, освітніми стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг.

Зміст програми має практичну спрямованість та охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації педагогів.

Структура освітньої програми передбачає опрацювання таких трьох модулів:

 • Базові поняття STEM-освіти.
 • Особливості планування навчальних проєктів.
 • Розробка плану реалізації STEM-проєкту.

Реєстрація на курс за посиланням Перейти за покликанням