Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Зимова школа «Соціально-емоційне навчання – м’які навички для вишів»

Мета програми: охарактеризувати соціально-емоційне навчання (СЕН) та розкрити потенціал его імплементації на рівні вищої / фахової передвищої / післядипломної освіти в Україні шляхом розвитку навичок партисипативного створення освітніх продуктів на основі СЕН-підходу та пошуку індивідуальних стратегій їх впровадження.

Зимова школа «Соціально-емоційне навчання – м’які навички для вишів»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інше: соціально-емоційна компетентність, пов’язана з ідеями доброти, з усвідомленням рівних прав і можливостей.

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна, дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • Інше: групова робота, методична розробка, практична робота, вебінар (публічна презентація))

Цільові авдиторії:

 • Інше: викладацтво закладів передвищої, вищої і післядипломної педагогічної освіти

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Інше: науково-методична компетентність; навички фасилітації; навички використовувати правила емоційної гігієни, навички стійкості у воєнний та повоєнний часи; навички створення освітніх програм на основі СЕН-підходу.

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: передвища, вища і післядипломна педагогічна освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Модуль 1. Зимова школа «Соціально– емоційне навчання – м’які навички для вишів» (очно). 25 год.

Соціально-емоційні навички: дослідження у світі й в Україні.

Соціально-емоційні навички і науково-академічне письмо.

Соціально-емоційне навчання (СЕН) як підхід. Світова палітра СЕН.

СЕЕН як СЕН 2.0. Шлях у світі й в Україні.

Вправа на відточування уваги. 

Структура, навчальна програма і педагогічна модель СЕЕН. 

Фасилітаторська роль в авдиторії. 

Ведемо вдумливі діалоги про стійкі вміння.

Системне мислення. Розмаїтість та спільність між людьми.

Стійкість. Зона стійкості.

Нервова система. 

Негаразди і травма, зміна підходу. 

Тілесна грамотність, самовідчуття. 

Практики стійкості (частина 1): ресурсність, зчитування, стратегії «Миттєва допомога!».

Щоденник спостережень. Аркуш для рефлексій.

Розуміння емоцій. Емоційна гігієна, атлас емоцій.

Практики стійкості (частина 2): заземлення, жести, змістити і зафіксувати.

Заповнення аркуша для рефлексій.

Співпереживання до інших і до себе.

Співпереживання до інших і до себе. Малюємо доброту.

Потенціал СЕН у вищій школі.  

Моделюємо СЕН-рамку для закладу освіти.

Конструюємо освітній компонент «Соціально-емоційне навчання у закладах освіти»: завдання для самостійної роботи в мікрогрупах.

 

Модуль 2. Розробка описового документу освітнього компонента на основі СЕН-підходу (дистанційно). 18 год.

Вироблення спільного бачення та визначення загальної структури освітнього компонента. Опрацювання матеріалів Зимової школи.

Розробка змісту освітнього компонента (модулі, теми, основні питання, список рекомендованих джерел)

Методи освітньої діяльності.

Організація самостійної роботи та система оцінювання.

Родзинки освітнього компонента. Промоція).

 

Модуль 3. Публічна презентація методичної розробки (сертифікація). 2 год.

Учасниці/-ки:

- поглибили розуміння сутності соціально-емоційного навчання (СЕН) як підходу в освіті, а також методології досліджень м’яких навичок в світі і Україні й впровадження СЕН у процес підготовки і підвищення кваліфікації фахівців і фахівчинь;

– сформували уявлення про програми СЕН та досвід їх мережування в Україні та світі на прикладі програми соціально-емоційного та етичного навчання;

– переосмислили роль викладацтва щодо розвитку м’яких навичок здобувачів і здобувачок, оволоділи фасилітаторськими навичками у викладанні; 

– розвинули навички спільнотворення освітніх продуктів на основі СЕН-підходу;

– розробили власні стратегії впровадження СЕН-підходу у заклади освіти та розвитку м'яких навичок у професійному, зокрема, академічному житті.

Просимо Вас заповнити форму зворотного звʼязку, у якій зможете поділитися своїми враженнями від участі у програмі підвищення кваліфікації «Зимова школа “Соціально-емоційне навчання  – м’які навички для вишів”» і відповісти на запитання, пов’язані з її змістом.

 

Перейти за покликанням .
 

Форма буде відкрита до 12:00 10 червня 2024 року.
ТРЕНЕРСЬКА КОМАНДА:

 

Наталія ВАЛЕВСЬКА – фахівчиня з розбудови спільноти СЕЕН в Україні, перекладачка і методистка програми СЕЕН, сертифікована тренерка стійкості Інституту травмостійкості (США), головна фахівчиня ГО «ЕдКемп Україна» 

Тетяна ВОДОЛАЗСЬКА – сертифікована тренерка СЕЕН, доцентка кафедри освітньої політики Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського, кандидатка педагогічних наук, тренерка Освітньої платформи «Критичне мислення», сертифікована тренерка НУШ

Маргарита ВОРОВКА – сертифікована тренерка СЕЕН, професорка кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, докторка педагогічних наук, професорка, експертка з недискримінації в освіті

Лілія ГРИНЕВИЧ – PhD, експертка з політик у сферах освіти та науки, міністерка освіти і науки у 2016-2019 рр., проректорка з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, амбасадорка програми СЕЕН в Україні

Вікторія ГРИНЬКО – сертифікована тренерка СЕЕН, професорка кафедри природничо-математичних дисциплін та інформатики в початковій освіті Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», провідна фахівчиня ГО «ЕдКемп Україна», докторка педагогічних наук

Тетяна ДРОЖЖИНА – PhD, сертифікована фасилітаторка і координаторка експерименту з пілотування програми СЕЕН в Україні, експертка з недискримінації в освіті

Олександр ЕЛЬКІН – PhD, голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», член Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України, сертифікований фасилітатор і науковий консультант експерименту з пілотування програми СЕЕН в Україні, докторант Інституту проблем

виховання НАПН України

Галина КАЛУЖНА – сертифікована фасилітаторка СЕЕН, провідна фахівчиня ГО «ЕдКемп Україна», магістерка в галузі дослідницької діяльності в освіті та соціальних науках Лондонського університету

Олег МАРУЩЕНКО – PhD, віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», сертифікований фасилітатор і науковий консультант експерименту з пілотування програми СЕЕН в Україні, експерт з недискримінації в освіті

Ольга РАССКАЗОВА – сертифікована тренерка СЕЕН, професорка кафедри соціальної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, завідувачка Лабораторії СЕН ГО «ЕдКемп Україна», докторка педагогічних наук, професорка, експертка з недискримінації в освіті