Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Стандарти і методика консультування в проєкті «ПОВІР»

Програма має на меті сформувати цілісне уявлення про концептуальні підходи і принципи, структуру стандартів консультування у межах проєкту «ПОВІР», з урахуванням особливостей кожної предметної когорти (математика, українська мова, англійської мови). Програма реалізовується у межах Школи кадрового резерву Всеукраїнського державно-громадського проєкту «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА «ПОВІР».

Стандарти і методика консультування в проєкті «ПОВІР»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна». Реалізується у межах спеціальної підготовки педагогічного складу Всеукраїнського державно-громадського проєкту «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА «ПОВІР»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Інше: загальна середня освіта, менеджмент в освіті

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Модуль 3 «Стандарти і методика консультування в проєкті «ПОВІР»  (за предметними когортами) (18 годин)

 

Час проведення сесій – з 16.00 до 18.00

 

 

Сесія 1.

Стандарти проведення онлайн-зустрічей з учнівством у проєкті  «ПОВІР».

 

Сесія 2. 

Інтелект-мапи та їхня роль у тренерській діяльності в межах проєкту. Розробка ідей.

 

Сесія 3.

Особливості методики тренерської діяльності. Технологічна карта консультації через призму стандартів проєкту. Засоби тренерської діяльності.

 

Сесія 4.

Особливості методики тренерської діяльності. Технологічна карта консультації через призму стандартів проєкту. Засоби тренерської діяльності.

 

Самостійна робота: виконання практичних завдань (8 годин)

 

СЕРТИФІКАЦІЯ (2 години)

 

Виконання творчого завдання за змістом програми. Заповнення форми зворотного зв’язку.

 

учасники й учасниці зануряться у процес супроводу учнівства в межах Усеукраїнського державно-громадського проєкту «Освітня платформа «ПОВІР»; удосконалять навички щодо застосування різних прийомів взаємодії з учнівством різних вікових категорій, з урахуванням особистих інтересів кожної дитини для підтримки їхньої мотивації до навчання та отримання кращих результатів; розширять знання щодо застосування методики проведення онлайн-зустрічей за стандартами проєкту.

Покликання на відеозаписи сесій та усі навчально-методичні матеріали  публікується у закритому телеграм-каналі ШКР. ПОВІР. Інфодошка.

 

Час проведення вебінарів – з 16.00 до 18.00

 

27.02.2024. Сесія 1. 

«Стандарти проведення онлайн-зустрічей з учнівством у проєкті  «ПОВІР».

 

29.02.2023. Сесія 2. 

«Інтелект-мапи та їхня роль у тренерській діяльності в межах проєкту. Розробка ідей». 

 

05.03.2024. Сесія 3. 

«Зміст інтелект-мап, що відповідає стандартам проєкту та допомагає у підготовці до онлайн-зустрічей з учнівством». 

 

07.03.2024. Сесія 4. 

«Особливості методики тренерської діяльності. Технологічна карта консультації через призму стандартів проєкту. Засоби тренерської діяльності ». 

 

До 14.03.2024. Самостійна робота. Виконання сертифікаційної роботи.

 

До 25.03.2024. Перевірка сертифікаційних робіт.

 

До 30.03.2024. Генерація сертифікатів про підвищення кваліфікації

 

Для отримання сертифікатів про підвищення кваліфікації є обов`язковим виконання трьох умов:

 • подання заявки на навчання на платформі EdWay;
 • присутність онлайн на більше ніж ⅔ занять;
 • успішне виконання самостійної та сертифікаційної роботи у визначені терміни.