Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«Аси інтернету»: тренінг для тренерської когорти

Програма має на меті сформувати цілісне уявлення слухачок і слухачів про концептуальні підходи і принципи, структуру і зміст програми «Аси інтернету» та її інтеграції з програмою соціально-емоційного та етичного навчання; підготувати педагогічних працівників/-иць до здійснення тренерської діяльності у межах реалізації програми, формування вчительської когорти за програмою, викладання програми для учнівства та просвіти батьківства з питань безпечного інтернету.

«Аси інтернету»: тренінг для тренерської когорти

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна» у межах реалізації програми «Аси інтернету», що є частиною програми Be Internet Awesome, яку пропонує Фонд «Школа з класом» за підтримки Перейти за покликанням .

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: соціальна компетентність; інноваційність; навчання впродовж життя; педагогічна фасилітація.

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше: змішаний формат

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Інше: загальна середня освіта, менеджмент в освіті

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Програма підготовки тренерської когорти розрахована на 150 год і складається із трьох тренінгів та міжтренінгової практичної діяльності для осіб, які успішно пройшли конкурсний набір.

 

Тематичний план:

 

ТоТ 1. Занурення в програму «Аси інтернету» й інтеграція з програмою соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН). Цінності й структура програми. Огляд тенденцій розвитку інтернету. Засади інформаційної та кібербезпеки. Підготовка до апробації уроків програми з учнівством. 

 

Міжтренінгова практика № 1. Апробація навчально-методичних матеріалів програми за модулями 1-3, аналіз та адаптація до українського контексту та відповідно до рамкової структури програми СЕЕН. Ознайомлення з інструментарієм оцінювання програми.

 

ТоТ 2. Занурення в програму «Аси інтернету» й інтеграція з програмою соціально-емоційного та етичного навчання (продовження). Розвиток та удосконалення тренерських навичок. Огляд профілактичних заходів щодо онлайн-ризиків і насильства в інтернеті. Дизайн-мислення як засіб розвитку креативності та педагогічної творчості. Підготовка до презентації програми освітянам.

 

Міжтренінгова практика № 2. Апробація навчально-методичних матеріалів програми за модулями 4-5 та додаткових матеріалів, аналіз та адаптація до українського контексту та відповідно до рамкової структури  програми СЕЕН. Моделювання й апробація тренінгу для освітян «Аси інтернету: знайомство».

 

ТоТ 3. Дизайнування модельних програм підвищення кваліфікації для освітян. Формування кейсів для розбору з педагогами, що спрямовані на підвищення рівня обізнаності батьківства з питань безпечного інтернету. Підготовка до презентації програми освітянській спільноті та до її мережування.

 

Міжтренінгова практика № 3. Апробація додаткових навчально-методичних матеріалів програми (продовження), узагальнення пропозицій щодо адаптації до українського контексту та відповідно до рамкової структури програми СЕЕН. Апробація програми тренінгу для освітян «Аси інтернету: занурення». Тестування вебсторінки та інших інформаційно-методичних матеріалів програми.
 

Сертифікація. Підготовлений звіт за міжтренінгову практику. Розроблені програми та матеріали тренінгів для освітян. Заповнений рефлексивний нотатник апробації.

випускники/-иці програми мають сформоване уявлення про концептуальні підходи і принципи, структуру і зміст програми «Аси інтернету» та можливості її інтеграції з програмою соціально-емоційного та етичного навчання; готові до здійснення тренерської діяльності у межах реалізації програми, її мережування програми та до викладання учнівству й просвіти батьківства з питань безпечного інтернету.


* Сертифікат про підвищення кваліфікації є дійсним упродовж 5 років та надає право здійснювати тренерську діяльність за програмою «Аси інтернету» для освітян.

Програма є закритою та реалізується для 21 особи, які успішно пройшли конкурсний набір до тренерської когорти програми «Аси інтернету».

 

Зміст

Терміни 

реалізації*

Кількість 

годин

ТоТ 1

Занурення в програму «Аси інтернету» 

й інтеграція з програмою соціально-

емоційного та етичного навчання (СЕЕН).

Цінності і структура програми. 

Огляд тенденцій розвитку інтернету.

Засади інформаційної та кібербезпеки.

Підготовка до апробації уроків програми 
з учнівством.

Квітень 

2024 року

32 год

Міжтренінгова 

практика № 1

Апробація навчально-методичних
матеріалів програми за модулями 1-3,
аналіз та адаптація до українського
контексту та відповідно до рамкової
структури програми СЕЕН. 
Ознайомлення з інструментарієм
оцінювання програми.

Квітень -

травень 

2024 року

15 год
ТоТ 2Занурення в програму «Аси інтернету» 
й інтеграція з програмою соціально-
емоційного та етичного навчання
(продовження). 
Розвиток та удосконалення тренерських навичок. 
Огляд профілактичних заходів щодо
онлайн-ризиків і насильства в інтернеті.
Дизайн-мислення як засіб розвитку
креативності та педагогічної творчості.
Підготовка до презентації програми
освітянам.

Серпень 

2024 року

32 год

Міжтренінгова 

практика № 2

Апробація навчально-методичних
матеріалів програми за модулями 4-5
та додаткових матеріалів, аналіз 

та адаптація до українського контексту 
та відповідно до рамкової структури

програми СЕЕН. 

Моделювання й апробація тренінгу

для освітян «Аси інтернету: знайомство».

Вересень -

жовтень 

2024 року

15 год
ТоТ 3

Дизайнування модельних програм

підвищення кваліфікації для освітян. Формування кейсів для розбору 

з педагогами, що спрямовані 

на підвищення рівня обізнаності батьківства з питань безпечного 

інтернету. Підготовка до презентації

програми освітянській спільноті 

та до її мережування.

Жовтень 

2024 року

32 год

Міжтренінгова 

практика № 3

Апробація додаткових навчально-

методичних матеріалів програми

(продовження), узагальнення 

пропозицій щодо адаптації 

до українського контексту 

та відповідно до рамкової структури програми СЕЕН. 

Апробація програми тренінгу 

для освітян «Аси інтернету: 

занурення». 

Тестування вебсторінки 

та інших інформаційно-

методичних матеріалів програми.

Жовтень - 

листопад 

2024 року

15 год
Сертифікація

Підготовлений звіт за міжтренінгову практику. 

Розроблені програми та матеріали тренінгів для освітян. 

Заповнений рефлексивний нотатник апробації.

До 20 листопада 

2024 року

9 год

* Організаторське коло залишає за собою право змінювати терміни реалізації складових програми у межах термінів її виконання, завчасно інформуючи учасницьке коло.