Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників в частині організації навчального процесу у дистанційній формі з використанням модульного об’єктно-орієнтованого навчального середовища Moodle

Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle

Розробники / розробниці програми:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Олена ПРОЦЕНКО, кандидат фізико-математичних наук, доцент Сумського державного університету, член Українського науково-освітнього ІТ-товариства, учасник проектів програми Erasmus+, тренер ТОВ NetCracker

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Директор
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Керівник відділу (лабораторії, кабінету, частини) з основного напряму діяльності
 • Керівник секції
 • Майстер виробничого навчання
 • Методист
 • Начальник
 • Педагог професійного навчання
 • Практичний психолог
 • Старший викладач
 • Старший вихователь
 • Старший керівник
 • Старший майстер

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Здатність організовувати навчальний процес у дистанційній формі з використання платформи Moodle

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1. Огляд інструментів навчальної платформи Moodle для розробки авторських дистанційних курсів.

    1.1. Інтерфейс навчальної платформи Moodle.

    1.2. Управління курсами та категоріями в системі Moodle.

    1.3. Адміністрування курсу.

    1.4. Створення та модифікація структури курсу.

    1.5. Налаштування параметрів курсу.

    1.6. Імпорт/експорт курсів.

    1.7. Дизайн курсу.

   1.8. Календар подій.

2. Створення ресурсів в дистанційному курсі (підготовка та розміщення навчального контенту різних форматах).

    2.1. Робота з текстовим редактором Moodle.

    2.2. Додавання різноманітних елементів і ресурсів курсу для групової роботи (файл, сторінка, завдання, тест, відвідування, анкета, семінар тощо).

3. Організація та проведення тестування.

   3.1.Формати тестових завдань.

   3.2. Банк тестових питань: категорії і структура.

   3.3. Підготовка тестів, експорт та імпорт тестових запитань.

   3.4. Оброблення результатів тестування.

4. Робота за користувачами.

   4.1. Ролі користувачів та їх облікові записи.

   4.2. Адміністрування користувачів: завантаження у систему, видимість користувачів, відключення.

   4.3. Глобальні і локальні групи.

   4.4. Методи підключення груп користувачів до курсу.

 • знати можливості та механізми використання платформи Moodle для організації навчального процесу у дистанційній формі;
 • розуміти алгоритм роботи з платформою дистанційного навчання Moodle;
 • уміти створювати та розміщувати навчальний контент у дистанційному курсі за допомогою платформи Moodle;
 • розуміти особливості організації та проведення контролю знань студентів/школярів за допомогою платформи дистанційного навчання Moodle;
 • уміти організовувати роботу з користувачами за допомогою платформи дистанційного навчання Moodle